MENY
- Welcome
- Kontakt/Contact
- Bøker/Books 1984-2003
- Bøker/Books 2004-2011
- Bøker/Books 2012-2017
- Bøker/Books 2018-2022
- Bøker/Books 2023
- Andre bøker
- Tinging/Order books
- Performance 1982-1994
- Performance 1995-2003
- Performance 2004-2008
- Performance 2009-2011
- Performance 2012-2014
- Performance 2015-2017

- Performance 2018-2022
- Performance 2023-
- Utstillingar prosjekt
- Teikning foto trykk
- Public works
- Video
- Om video
- Sound
- Tekstar og kritikkar
- Lenker
- CV norsk
- CV english
BØKER 1984-2003
tida før inkje (2003)
evolusjon (2002)
tusen historiar fortalt av ein regndråpe (2002)
lux (2002)
steinar (2002)
samtalar (2002)
kule og kule (2001)
og (2001)
and (2004)
andre øvingar (2001)
andre øvingar (innb) (2013)
other exercises (2001)
lyrisk regn (2001)
møte (2001)
samanhengar (2001)
connections (2004)
kurt johannessen arbeid 1996-2000 (2000)
all (2000)
all (eng) (2000)
nasefenomenet og andre hendingar (1999)
373 sirklar (1999)
23 farger (1997)
28 personar (1997)
28 people (1999)
23 gjorningar a islandi (1996)
zeth (1996)
kurt johannessen arbeid 1984-1996 (1996)
kurt j. / jørgen k. performance 88-95 (1995)
oppdagingar (1995)
discoveres (2004)
øvingar (1994)
øvingar (innb) (2013)
exercises (1999)
fyrste natt på månen (1992)
looking for the moon (1990)
sniglebjeff og andre måneferder
(1988)
hyllest til fjellet som ikkje falt (1987)
bilete til vinden (1986)
fairy-tale (1985)
and visible words and (1985)
walking frog and ghostjokes (1985)
gymnastiske øvingar av fredriksen ... (1985)
movements (1984)
historien om nite (1983)
katalog 1983 (1983)
performance1234 (1984)
works (1986)


 

Litt om mitt arbeid med bøker:
Eg har laga bøker sidan 1984. Alle mine bøker gir eg ut sjølv på eige forlag. Forlaget heiter Zeth Forlag. Namnet kjem frå performancen Zeth (1993),og boka Zeth (1996). Eg arbeider både visuelt og tekstbasert. Som oftast er bøkene enten tekstbasert eller visuelle, men i nokre tilfelle er det ein miks. Mange av bøkene inneheld korte tekstar, heilt ned til berre to ord. Fairy-tale (1985) har berre ein setning med 20 illustrasjonar. Pust (2006) har to setningar som blir gjenteke gjennom heile boka, medan Eg er ein frosk (2007) har ein setning som veks til noko langt,  kompleks og surrealistisk. Øvingar (1994) er ein overlegen bestselgjar. I 1985 laga eg to bøker som er grunnlaget for måten eg arbeider med tekst på, And Visible Words and og Walking Frog and Ghostjokes. Desse bøkene er på mange vis dei viktigaste bøkene eg har laga. I 1997 laga eg boka 23 Farger, og i 2001 laga eg boka Og. Desse tykkjer eg sjølv er dei mest poetiske eg har laga. Evolusjon (2002) er kanskje den vakraste boka så langt. I 2005 laga eg boka Fotball med meir, som er desidert noko av det raraste eg har vore inni. Boka førde meg dessutan inn i kaos og kompleksitet, og med det ein ny måte å arbeide på. Dette arbeidet førde meg til Eg er ein frosk (2007) og Hendinga (2009). Sjølv om kompleksitet til tider fører til mange ord, kan det og føre til få ord: Eg er (2009). Under finn du mange linkar til tekst og bilde frå min bokproduksjon. Bøkene kan tingast direkte frå meg, signert og fritt tilsendt. Eller du finn eit lite utval av mine bøker hos desse forhandlarane.

 

About my work with books.
I have been publishing books since 1984. All of my books I publish independently through my own publisher, Zeth. The name comes from my performance Zeth (1993), and the book Zeth (1996). I work with both text and images. Most often my books are either text-based or image-based, but in some cases they contain both mediums. Many of my books consist of very few sentences, right down to just a pair of words. Fairy-tale (1985) consists of a single sentence with 20 illustrations. Breath (2006) has two sentences that are repeated over and over again throughout the entire book, whereas I am a Frog (2007) has just one sentence that grows and grows into a long, complicated and surreal story. Exercises (1994) is my all-time bestseller. In 1985 I published two books that formed the basis for how I work with text: And Visible Words and, and Walking Frog and Ghostjokes. These books are in the way the most important books I have made. In 1997 I made the book, 23 Colours, and in 2001 I made the book, And. These books are probably the most poetic books I have made. Evolution (2002) is possibly the most beautiful book I have made to date. In 2005 I published the book, Football and More,  which is undoubtedly some of the strangest work I have ever done. The process of creating this book led me into a deeply chaotic and complex world, which in turn has given me a new way of working. This experience led me to write I am a Frog (2007) and The Happening (2009). And whilst complexity can lead to a lot of words, it can also lead to a very few words: I am (2009). The following are links to text and images from my book production. All books can be purchased directly from me, signed and with low postage cost, from ordering outside Norway. Or you can also find a selection of my books from these distributors.


34. TIDA FØR INKJE 2003

Opplag: 700
Antal sider: 56
Format: 19 x 13
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 200 kr
KJØP

Det er ei fortelling om framtida. Kva veit vi om framtida? Kva er framtid? Korleis kjem framtida?

There’s a story about the future. What do we know of the future? What is the future? How does the future come?

Les utdrag frå teksten


33. EVOLUSJON 2002

Opplag: 700
Antal sider: 254, innbunden
Format: 15 x 10,5
Trykk: offset, innbundet
Språk: norsk
Pris: 350kr
KJØP

Ein tekst går gjennom boka med ei setning på kvar side. Det er ei forteljing om ei gradvis endring som får store konsekvensar for alle. Endringa er tilsynelatande ubetydeleg i byrjinga, men på sikt vil det verte katastrofalt. Trass i ein enorm aktivitet for å finne ut kvifor endringa finn stad, er det vanskeleg å finne noko svar.

A text runs through the book with one sentence on each page. It is a story of a gradual change with great implications for everyone. It seems that the change is insignificant at first, but in the long run it will prove catastrophic. In spite of intense efforts to find out why the change happens, it is not easy to find an answer.

Les utdrag frå teksten

32. TUSEN HISTORIAR FORTALT AV EIN REGNDRÅPE 2002

Opplag: 500
Antal sider: 48
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Pris: 200kr
KJØP

Ein samling av ulike organiske former. Formene er fargelagt i blågrågrønne nyanser.

A collection of various organic forms. The forms are coloured in bluegreygreen nuances.

Sjå nokre bilde frå boka


31. LUX 2002

Trykk: offset
Språk: latin
Pris: 250kr
KJØP

Papiret i denne boka er svart. Boka presenterer 13 ulike fuglenamn på latin. På motståande side av kvart fuglenamn er det eit ark med eit hol i. Holet har forma og storleiken til auga på fuglen.

The paper in this book is black. The book presents 13 various bird names in Latin. On the opposite page of each bird name is a sheet with a hole. The hole has the shape and the size of the eyes of the bird.


30. STEINAR 2002

Opplag: 1000
Antal sider: 64
Format: 19,5 x 19,5
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 200kr
KJØP

17. og 18. juli 2002 vandra Kurt Johannessen rundt i området kring Finse. Han stogga ved utvalde steinar og las eventyr for dei. Han las til saman 22 ulike eventyr til 22 ulike steinar. Alle eventyra var frå samlingane til Asbjørnsen og Moe, og alle handla om troll. Boka er ei samling med bilde av steinane og titlane på dei eventyra som vart lesne for dei. Boka fekk ein pris under London Artists Book Fair 2004 på Institute of Contemporary Arts og vart med det kjøpt inn av Birmingham Museum.

On 17 and 18 July 2002 Kurt Johannessen hiked around in the Finse area. He stopped by selected stones and read fairy tales for them. He read a total of 22 stories for 22 different stones. All the fairy tales came from the Asbjørnsen and Moe Collections, and all were about trolls. The book is a compilation of pictures of the stones and the titles of the fairy tales read to them. The book received a prize at the London Artists Book Fair 2004 at the Institute of Contemporary Arts, and as a result it was acquired by the Birmingham Museum.

Sjå bilde frå boka
Tekst Dag Sveen


29. SAMTALAR 2002

Opplag: 700
Antal sider: 48
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: latinsk
Pris: 200kr
KJØP

Bilder av ti ulike stjerner og ti ulike frø. Samtalar stjerner og frø om noko? Har dei eit felles prosjekt?

Pictures of ten different stars and ten different seeds. Do stars and seeds talk about anything? Do they have a common project?


sjå nokre bilde frå boka


28. KULE OG KULE 2001

Opplag: 1000
Antal sider: 8
Format: 19 x 19
Trykk: offset
Språk: norsk/engelsk
Pris: 20kr
KJØP

Dokumentasjon av arbeidet «Kule & Kule». Ei lita gipskule står på ein sokkel. Kula dreier rundt sin eigen akse med ein fart på ein runde pr. siderisk år. Sokkelen er igjen plassert på ei kule / ein klode som er mykje større. Tekstar av kunsthistorikar Dag Sveen og astrofysikar Robin Walker.

Documentation of the work Sphere and Sphere. A little plaster ball is placed on a pedestal. The ball rotates around its own axis at a speed of about one round per sidereal year. The pedestal itself is placed on a globe which is much bigger. Texts by art historian Dag Sveen and astrophysicist Robin Walker.

Robin Walker
Dag Sveen
Robin Walker (eng)
Dag Sveen (eng)
Foto


27. OG 2001

Opplag: 1000
Antal sider: 72
Format: 19 x 14,5
Trykk: offset/silketrykk
Språk: norsk
Pris: 200kr
KJØP

Sommarfugl- og elefanttekstar sette saman med spørsmål og situasjonar som har med oss menneske å gjere. Desse poetiske møta skaper nye situasjonar og undring.

Les nokre av tekstane

27b. AND 2004

Edition: 80
Pages: 72
Format: 19 x 14,5
Print: offset/silk screen/photo copy
Language: english
Price: 200kr
BUY

Texts about butterflies and elephants are set against questions and situations that relate to human. These poetic encounters create new situations and sensations.


Read some of the texts

26. ANDRE ØVINGAR 2001

Opplag: 2500
Antal sider: 108
Format: 10 x 10
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 160kr
KJØP

Oppfølgar til Øvingar som kom ut i 1994. Forma er den same, men dei nye tekstane er påverka av nyare bøker.

Les nokre av tekstane

Øvingar
Andre andre øvingar
Andre andre andre øvingar

Andre andre andre andre øvingar

26a. ANDRE ØVINGAR 2013

INNBUNDEN UTGÅVE
Opplag: 1000
Antal sider: 112
Format: 10,5 x 10,5
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 270kr
KJØP

Oppfølgar til Øvingar som kom ut i 1994. Forma er den same, men dei nye tekstane er påverka av nyare bøker.

Les nokre av tekstane

Øvingar
Andre andre øvingar
Andre andre andre øvingar

Andre andre andre andre øvingar

26b. OTHER EXERCISES 2001

1. edition 2001: 1000
2. edition 2019: 1500
Pages: 112
Format: 10 x 10
Print: offset
Language: english
Pris: 160kr
BUY

Follow-up to Exercises published in 1994. The form is the same, but the new texts are influenced by newer books.

Read some of the texts

Exercises
Other Other Exercises
Other Other Other Exercises

Other Other Other Othjer Exercises


25. LYRISK REGN 2001

Opplag: 500
Antal ark: 239
Format: 5 x 5
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 400kr
KJØP

Lyrisk regn eller samlinga av 23.mai 2001. Den 23.mai 2001 vart det under den høgtidelege opninga av dei 49.Festspela i Bergen sleppt 460 000 papirlappar over publikum. På lappane var det tekstar. Dette er ei samling av dei 234 ulike tekstane som var trykt på lappane. Tekstane er henta frå bøkene Sniglebjeff og andre måneferder, Øvingar, Oppdagingar, 23 Farger, Nasefenomenet og Andre Hendingar, Møte, Andre Øvingar og Og. Tekstane er på lappar i storleiken 45x45mm.


Lyric rain or the collection of May 23, 2001. On the 23rd of May 2001, during the formal inauguration of the 49. Bergen International Festival, 460 000 pieces of paper were dropped on the audience. On these notes were texts. This is a collection of the 234 different messages. The texts are collected from the books… Snail barks and Other Moon Travels, Exercises, Discoveries, 23 Colours, The Nose phenomenon and Other Incidents, Meeting, Other Exercises and And... The texts are on notes of a size 45x45mm.

24. MØTE 2001

Opplag: 600
Antal sider: 78
Format: 17,5 x 15
Trykk: offset/silketrykk
Språk: norsk
Pris: 200
KJØP

Ei samling korte tekstar. Møte mellom ulike situasjonar.

A collection of short texts. Meetings between different situations

Les nokre av tekstane


23. SAMANHENGAR 2001

Opplag: 1200
Antal sider: 96
Format: 15 x 15
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 200
KJØP

Ein samling med samanhengar mellom fenomen i fotballverda og noko av det andre som rører ved oss på vår vandring her på denne planeten. Samanhengane er ikkje særskilt vitskapleg dokumenterte, men dei er overtydande nok på sin måte. Forma finn ein òg i Fotball med (2005), samstundes som det relativt vare kaoset i Samanhengar har vore med å forme det totale kaoset i Fotball med meir (2005).

Les nokre av tekstane


Fotball med
Fotball med meir


23b. CONNECTIONS 2004

Edition: 80
Pages: 96
Format: 15 x 15
Print: offset/photo copy
Language: english
Price: 200
BUY

This is a collection of links between pheno-mena in the world of football and some of the other stuff that touch us on our wandering here on this planet. The links aren’t particularly scientific, but convincing enough in their way. The structure is also found in Football and (2005), although the relatively sensitive chaos of Connections gave shape to the total chaos of Football and more.


Read some of the texts


22. KURT JOHANNESSEN ARBEIDER 1996-2000 2000

Opplag: 2200
Antal sider: 64
Format: 22 x 23
Trykk: offset
Språk: norsk/engelsk
Pris: 80kr
KJØP

Dokumentasjon av installasjonar, performance og andre arbeid. Hovudsakleg frå perioden 1996-2000, men óg med referansar til tidlegare arbeid. Tekst av Dag Sveen.

Documentation of installations, performance and other works. Chiefly from the period 1996-2000, but including references to earlier work. Text by Dag Sveen.

Les frå katalogen
Read from the catalogue

Katalog 1996
Katalog 2007


21. ALL 2001

Opplag: 350
Antal sider: 116
Format: 18 x 18
Trykk: offset, innbundet
Språk: norsk
Pris: 400kr
KJØP

Boka er stivinnbunden, og innmaten er sett saman av svarte ark. På framsida av boka er det ei blank sirkelflate ein kan spegle seg i. Utanom informasjon om boka er det berre éi side med tekst, resten er tomme, svarte sider. Teksten er ei forteljing som byrjar like etter Big Bang og endar i den augneblinken lesaren les den siste setninga i historia.

Les teksten

All (installasjon)


21b. ALL 2000

Edition: 350
Pages: 116
Format: 18 x 18
Trykk: offset, hard cover
Language: english
Price: 400kr
BUY

The book is hard copy and the content is black sheets. On the cover is a blank circular mirror-like plate. With the exception of information about the book, only one page contains text. The rest is empty black pages. The text is a story that starts right after the Big Bang and ends the moment the reader reads the final sentence of the story.


Read the text

All (installation)


20. NASEFENOMENET OG ANDRE HENDINGAR 1999

Opplag: 1000
Antal sider: 72
Format: 21 x 15
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 250kr
KJØP

Korte historier om underlege situasjonar og merkelege fenomen. Historiene er sett saman to og to, som om dei har noko til felles, eller...

Short stories about strange situations and weird phenomena. The stories have been put together two and two, as if they have something in common, or ...

Les nokre tekster

19. 373 SIRKLAR 1999

Opplag: 500
Antal sider: 24
Format: 13 x 14
Trykk: offset
Pris: 200kr
KJØP

Ei bok med teikningar av 373 sirklar. Utgangs-punktet er originalteikningar av sirklar teikna så små som det er fysisk mogeleg. Teikningane er trykte i storleiken 1:1. Boka er ein del av det omfattande arbeidet med kuler og sirklar som byrja i 1999.


A book with sketches of 373 circles. The starting point was original sketches of circles designed as minutely as physically possible. The sketches are printed in 1:1 dimension. The book is part of the extensive work with spheres and circles that started in 1999.


Sjå nokre bilder frå boka

18. 23 FARGER 1997

Opplag: 700 Ant. sider: 100
Format: 21 x 14
Trykk: offset/silketrykk
Språk: norsk
Pris: 250kr
KJØP

Ulike utsegner på to ord sette saman med fargeflater: Ei form for subjektiv fargeforsking. Kvar farge er spesiallaga for kvar utsegn. Boka er ei personleg poetisk og koloristisk vinkling på naturhistoria.
- Tigrenes Kjærlighet
- Haienes Dans
- Skilpaddenes testamente
- Gudenes undring


Various utterings of two words put together with colour plates: A sort of subjective colour research. Every colour is custom-made for each expression. The book is a personal poetic and colouristic angle to the history of natural science.
- Love of the Tigers
- The Sharks’ Dance
- The Turtles’ Testament
- The Amazement of Gods


Sjå nokre fargar frå boka


17. 28 PERSONAR 1997

Opplag: 1000
Antal sider: 64
Format: 20 x 20
Trykk: offset/silketrykk
Språk: norsk
Pris: 250kr
KJØP

Forteljingar om 28 ulike personar. Underlege og mystiske hendingar som til tider får dramatiske konsekvensar. Historiene strekkjer seg over mange år i livet til ein person, eller dei kan omfatte berre fragment av tilsynelatande ubetydelege hendingar i løpet av ein dag. Engelsk utgåve kom i 1999 (opplag: 60).

Les nokre tekster


17b. 28 PEOPLE 1999

1st edition: 60 (1999)
2nd edition: 150 (2009)
Pages: 64
Format: 20 x 20
Print: photo copy/silk screen
Language:
english
Price: 250kr
BUY

Stories about 28 different people; Strange and mystical occurrences sometimes lead to dramatic consequences. The stories may stretch over many years for one person, or just a fragment of a seemingly insignificant episode in a day for another.


Read some of the texts


16. 23 GJORNINGAR A ISLANDI 1996

Opplag: 100
Ant. sider: 36
Format: 14 x 14
Trykk: fotokopi
Språk: islandsk
Pris: 200kr
KJØP

Dokumentasjon av 23 hendingar i løpet av 5 dagar i oktober 1995 på Island. Hendingane er fotballrelaterte. Boka er eit samarbeid med Jørgen Knudsen. Islandsk tekst.


Documentation of 23 happenings during 5 days in October 1995 on Iceland. The incidents are related to football. The book is a joint project with Jørgen Knudsen. Icelandic text.


Sjå nokre bilder frå boka

15. ZETH 1996

Opplag: 700
Antal sider: 48
Format: 20 x 20
Trykk: offset
Pris: 200kr
KJØP

Ei reise frå ei maurtue til eit broderi laga med tørka barnåler, byggjeklossane til mauren. 23 bilde i gradvis endring. Boka kom etter inspirasjon frå performancen Zeth (1993).


A travel from an anthill to embroidery made with dried bar needles, the ant’s building blocks. With 23 photos in continuous change, the book was instigated by the performance Zeth (1993).

Sjå nokre bilder frå boka

Zeth (performance)


14. KURT JOHANNESSEN ARBEID 1984-1996 1996

1. opplag: 500 (1996)
2. opplag: 700 (1998)
Antal sider: 64
Format: 15 x 15
Trykk: offset
Språk: norsk/engelsk
Pris: 50kr
KJØP


Dokumentasjon av performance og andre arbeid i perioden 1984-96. Tekst av Dag Sveen.

Documentation of performances and other works in the period 1984-1996. Text by Dag Sveen.


Katalog 2000
Katalog 2007


13. KURT JOHANNESSEN / JØRGEN KNUDSEN PERFORMANCE 1988-1995 1995

Opplag: 500
Antal sider: 40
Format: 15 x 15
Trykk: offset
Språk: norsk/engelsk
Pris: 50kr
KJØP

Dokumentasjon av performancearbeidet til Jørgen Knudsen og Kurt Johannessen i perioden 1988-95. Tekstar av Jon Ove Steihaug, Helga Eriksen og Marianne Roland.


Documentation of performances by Jørgen Knudsen and Kurt Johannessen in the period 1988-95. Text by Jon Ove Steihaug, Helga Eriksen and Marianne Roland.


12. OPPDAGINGAR 1995

1. opplag: 1000 (1995)
2. opplag: 1200 (2003)
Antal sider: 76
Format: 15 x 15
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 200kr
KJØP

Ei samling med oppdagingar innan ulike, til dels ukjende vitenskaplege fagområder. Heile boka er svart med kvit tekst.

Les nokre tekster


12B. DISCOVERIES 2004

Edition: 180
Pages: 76
Format: 13,5 x 13,5
Print: photo copy
Language:
english
Price: 200kr
BUY

A collection of discoveries in various, partially unknown scientific disciplines. The whole book is grey with black cover and white text.


Read some of the texts

11. ØVINGAR 1994

I. opplag: 500 (1994)
2. opplag: 700 (1994)
3. opplag: 1500 (1996)
4. opplag: 2000 (1999)
5. opplag: 4000 (2005)
7. opplag: 3000 (2013)
Antal sider: 84
Format: 10 x 10
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 160kr
KJØP

Handbok i øvingar som få eller ingen har øvd seg på tidlegare. Formatet er lite, slik at ein kan ta boka med seg overalt og øve seg når ein treng det. Boka er trykt i fem opplag sidan utgjevinga i 1994, og er med det den overlegne bestseljaren. Engelsk utgåve kom i 1999 (opplag: 100) og 2001 (opplag: 1000).
Innkjøpt av:
Libraries of the Metropiolitan Museum of Art


Les nokre tekster


Sjå også:
Andre øvingar

Andre andre øvingar
Andre andre andre øvingar

Andre andre andre andre øvingar


11. ØVINGAR 2013

INNBUNDEN UTGÅVE
6. opplag: 1000
Antal sider: 96
Format: 10,5 x 10,5
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 270kr
KJØP

Handbok i øvingar som få eller ingen har øvd seg på tidlegare. Formatet er lite, slik at ein kan ta boka med seg overalt og øve seg når ein treng det. Boka er trykt i fem opplag sidan utgjevinga i 1994, og er med det den overlegne bestseljaren. Engelske utgåver kom i 1999, 2001 og 2013.
Innkjøpt av:
Libraries of the Metropiolitan Museum of Art


Les nokre tekster

Sjå også:
Andre øvingar
Andre andre øvingar
Andre andre andre øvingar

Andre andre andre andre øvingar

11b. EXERCISES 1999

1. edition 100 (1999)
2. edition 1000 (2001)
3. edition 1500 (2013)
Pages: 84
Format: 10 x 10
Print: offset
Language: english
Price: 160kr
BUY

Here is a hand book of exercises that hardly anyone has tried. The format is small, which makes it easy to take the book everywhere and practise anywhere when needed. The book has been printed in five editions since the first printed in 1994, and is therefore the absolute best seller.
Purchased by:
Libraries of the Metropiolitan Museum of Art


Read some of the text

See
Other Exercises
Other Other Exercises
Other Other Other Exercises

Other Other Other Other Exercises

10. FYRSTE NATT PÅ MÅNEN 1992

Opplag: 400
Antal sider: 48
Format: 20 x 20
Trykk: offset
Pris: 200kr
KJØP

Oppfølgjaren til Looking for the Moon (1990). Boka er ei samling med fotografi av landskap sett rett ovanfrå. Landskapet er lett kupert med krater spreidde utover. Ein er komen fram til månen, og natta kan kome. Omslaget er eit nærbilde av ei jente som søv. Bilda er trykte på særs tynt papir, slik at bilda glir litt i einannan.

This is the follow-up to Looking for the Moon (1990). It is a collection of landscape photographs shot from directly above. The landscape is slightly rugged with craters spread out. One has reached the moon, and night may come. The cover is a picture of a sleeping girl. The photos are printed on very thin paper, so that the pictures almost merge together.

Sjå nokre bilde frå boka

Sjå
Looking for the Moon
Moon

9. LOOKING FOR THE MOON 1990

Opplag: 185
Antal ark: 24
Format: 12 x 12
Trykk: offset
Pris: 500kr
KJØP

Eit puslespel i ei svart eske. Når ein puslar sammen puslespelet, finn ein kanskje ikkje månen, men ...

A puzzle in a black box. When the puzzle is solved, one won’t necessarily find the moon, but ...

Sjå nokre puslespelbitar

Sjå
Fyrste natt på månen
Moon


8. SNIGLEBJEFF OG ANDRE MÅNEFERDER 1988

1. opplag: 45 (1988)
2. opplag: 800 (2001)
Antal sider: 104
Format: 13 x 13
Trykk: 1. opplag fotokopi, 2. opplag offset
Språk: norsk
Pris: 200kr
KJØP

Ei samling med 45 korte historier. Frå to ord til nokre få setningar.

A collection of 45 short stories. From two words to a few sentences.

Les nokre tekster


7. HYLLEST TIL FJELLET SOM IKKJE FALT 1987

Opplag: 1000
Antal sider: 4 + omslag
Format: 31 x 31
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 300kr
KJØP

Dokumentasjon av ei historie som er over 20 år lang, eit fjell som er høgt og bratt, tusen stjerner og ei natt, eller det å sove ei natt med stjerner til tak på toppen av eit fjell. Hendinga fann stad ei natt i slutten av august 1986 på fjellet Beitelen. Dagen etter planta Kurt 1000 små flagg på toppen av fjellet. På kvart flagg var det ei stjerne.

Documentation of a story more than 20 years old, of a mountain high and steep, a thousand stars and one night, or of sleeping out one night with only stars as a cover on a mountain top. This experience happened one night at the end of August 1986 on the mountain Beitelen. The next day Kurt planted 1000 small flags on top of the mountain. On each flag was a star.

Sjå bilde frå boka

Les teksten
Tekst Dag Sveen


6. BILETE TIL VINDEN 1986

Opplag: 600
Antal ark: 24
Format: 20 x 20
Trykk: offset
Pris: 200kr
KJØP

Nesten usynlege bilde, med endringar. Ei reise frå skyer til ein båt med ull til segl. 24 ark i ei eske.

Almost invisible images, with slight differences. A journey from the clouds to a boat with woolen sail. 24 loose leaf pages in a box.

5. FAIRY-TALE 1985

Opplag: 600
Ant. sider: 52
Format: 29 x 29
Trykk: offset
Språk: engelsk
Pris: 300kr
KJØP

Dette er ei bok med berre ein setning og 20 illustrasjonar. På kvar høgreside er det 1-5 ord og på venstresidene er det ulike munnavtrykk; avtrykk etter munnrørslene til orda på motståande side. Boka er innspirert av eit kjent eventyr. Produksjonen er støtta av Norsk Kulturråd. - I am, somebody touches me and I feel touched and then it makes me ...

This book is made up of a single sentence set together with 20 illustrations. On each right hand page there are between one to five words, whilst on the left hand pages there are abstract images. These images were created with the mouth whilst reciting the corresponding text out loud. The book is inspired by a known fairytale.
- I am, somebody touches me and I feel touched and then it makes me ...


Sjå nokre bilde frå boka


4. AND VISIBLE WORDS AND 1985

Opplag: 142
Antal sider: 32
Format: 14,5 x 21
Trykk: handsats
Språk: engelsk
Pris: 1000kr
KJØP

Ei samling visuelle setningar. På kvar side er det berre ei setning. Trass at det ikkje er nokre illustrasjonar, kan ein sjå på boka som ei bildebok. Tekstane er på engelsk. Boka er trykt for hand.
- A sheep without a hat.
- One of those upsidedownhouses again.
- The man who forgot to kiss the wind.
- A shrimp falling down from a high mountain.
- No fog and impossible consentration.


A collection of visual sentences. A single solitary sentence is written on each page. Despite the book having no actual illustrations, the book can still be seen as a picture book. The text is in English, and the books are hand printed.
- A sheep without a hat.
- One of those upsidedownhouses again.
- The man who forgot to kiss the wind.
- A shrimp falling down from a high mountain.
- No fog and impossible consentration.


3. WALKING FROG AND GHOSTJOKES 1985

Opplag: 87
Antal sider: 32

Fo
rmat 15 x 21
Trykk: handsats
Språk: engelsk
Pris: 1200kr
KJØP

Boka inneheld ei samling med visuelle setningar. På kvart oppslag er det to setningar som står i høve til kvarandre. Setningane er plasserte nede på sidene, slik at ein hovudsakleg ser tomme, kvite ark – som om setningane er titlar på bilde som ikkje er der. Bøkene Walking Frog and Ghostjokes og And Visible Words and var Kurt Johannessens fyrste bøker med tekstar. Dei la grunnlaget for ein arbeidsmetode som syner seg i det meste av tekstarbeida hans. Tekstane er på engelsk. Boka er trykt for hand.
- A frog is walking on the road / A man is jumping in the forest.
- Rain / Several umbrellas hiding under a roof.


The book contains a collection of visual sentences. On each display are two sentences that relate to one another. The sentences are placed at the bottom of the page, giving the impression of an empty white sheet, and as if the sentences are titles of pictures that aren’t there. The books Walking Frog and Ghostjokes and And Visible Words and were Kurt Johannessen’s very first containing text. They established a working method visible in most of his textual work. The texts are in English. The book is hand printed.
- A frog is walking on the road / A man is jumping in the forest.
- Rain / Several umbrellas hiding under a roof.


2. GYMNASTISKE ØVINGAR AV FREDRIKSEN 0,78 M.O.H. 1985

Opplag: 30
Antal sider: 64
Format: 37 x 35
Trykk: linosnitt/handsats/silketrykk
Pris: etter avtale

Ei samling av tolv bilde med Fredriksen i hovud-rolla. Han poserer i høve til ulike objekt i dei underlegaste situasjonar. Han svevar heile tida 0,78 meter over havet. Tyngdekrafta ser ikkje ut til å ha nokon innverknad på det han gjer. Bilda er laga i linosnitt. Boka er trykt og produsert av Kurt Johannessen. Ho vann tredjeprisen på ei bokutstilling hos Norske Grafikere i 1986.

A collection of twelve pictures with Fredriksen in the lead role. He poses in relation to different objects in the strangest of situations. He is constantly floating 0.78 metres above ground. Gravitation does not affect him. The pictures are made in linocut. The book is printed and produced by Kurt Johannessen. It received the third prize at a book exhibition at The Association of Norwegian Printmakers in 1986


Sjå nokre bilde frå boka


1. MOVEMENTS 1984

Opplag: 400
Antal sider: 64
Format: 15 x 10
Trykk: offset
Pris: 900kr

KJØP

Naturfoto sett saman med ein fotoserie der ein teikning blir til. Rørsla og valøren i naturbilda står i særskilt forhold til dynamikken i teikningane. Naturfotoa rører seg frå himmel til hav og endar opp på land.Teikningane har ein fysisk karakter, samstundes som dei vert meir og meir metta.

Nature photography placed together with another series of photographs documenting the creation of an illustration. The movement and quality of the nature photographs create a stark contrast to the dynamic of the emerging illustration. The nature photographs begin in the sky, move down to the sea and eventually arrive on land. The illustration being created has a very physical quality, and at the same time gradually becomes more and more intense.


Sjå nokre bilde frå boka


0a. HISTORIEN OM NITE 1983

Opplag: ca. 20
Antal sider: 20
Format: 7,5 x 10
Trykk: fotokopt
Pris: 600kr

KJØP

Dette er den fyrste vesle boka eg laga. Den har vore lagra i mange år i ein kasse, og nokre få eksemplar viste seg igjen i 2016. Eg ser den inneheld litt av den same surrealistiske måten å skrive på som eg framleis arbeidar med. Denne boka handlar om eit merkeleg vesen som heiter Nite som går på tur med menneske i band, eter grøftesuppe, grøftesupperaping og paraplyar som forsvinn.

Sjå nokre bilde frå boka


0b. KATALOG 1983

Opplag: 400
Antal sider: 64
Format: 21 x 30
Trykk: fotokopi
Pris: 300kr

KJØP

Presentasjon av 5 performancar frå 1983. Mine arbeider var då svært fysiske og eg nytta alltid materialet jord. Eg byrja å arbeide med performance i 1982, men i 1993 vart arbeidet meir fokusert med fysiske handlingar i høve til jord. Det var mine fyrste arbeider direkte i høve til natur. Eg kjende på mine rørsler i høve til jord/natur. Eg kjende på rørsler som ikkje var knytt til kultur, men rørsler som var meir natur i seg sjølv. Der starta det. Boka Movements frå 1984 var ein direkte konsekvens av dette arbeidet og denne måten bruke kropp og rørsle på. Samstundes så har dette fyrste møte med natur laga eit fundament i vidare arbeid i høve til natur.

Sjå nokre bilder frå boka0c. PERFORMANCE 1234 1984

Opplag: 260
Antal sider: 24
Format: 14 x 13
Trykk: fotokopi, gummitrykk
Pris: 200kr

KJØP

Dokumentasjon av 4 performancar som vart framførd på Island under mitt opphald på Myndlista og Handidaskoli vinter/vår 1984. Eg arbeida då vidare med i jord tematikken frå 1983.

Sjå nokre bilder frå boka0d. WORKS 1986

Opplag: 300
Antal sider: 84
Format: 29 x 20
Trykk: fotokopi, gummitrykk, orginalteikningar
Pris: 300kr

KJØP


Dokumentasjon av 12 performancar framførd i 1985. Mot slutten av 1984 avslutta eg arbeidet med jord. Eg ein svart dess, og skapa andre visuelle fortellingar og tok inn mange ulike rekvisittar. I 1985 var naturelement framleis ein viktig del, men fortellingane var annleis og med ein meir forsiktig og poetisk tilnærming. Boka inneheld foto frå mange av performancane. Dokumentasjonen av arbeida i Kristiansand sommaren 1985 er blant anna deler av teikningane som vart laga under performancane.

Sjå nokre bilde frå boka


 
© 2017 Kurt Johannessen