MENY
- Welcome
- Kontakt/Contact
- Bøker/Books 1984-2003
- Bøker/Books 2004-2011
- Bøker/Books 2012-2017
- Bøker/Books 2018-2022
- Bøker/Books 2023-2024
- Andre bøker
- Tinging/Order books
- Performance 1982-1994
- Performance 1995-2003
- Performance 2004-2008
- Performance 2009-2011
- Performance 2012-2014
- Performance 2015-2017

- Performance 2018-2022
- Performance 2023-2024
- Utstillingar prosjekt
- Teikning foto trykk
- Public works
- Video
- Om video
- Sound
- Tekstar og kritikkar
- Lenker
- CV norsk
- CV english
BØKER 2004-2011
fjellet (2011)
skissebok 1984-2010
(2011)
om alt (2011)
natta (2011)
night (2011)
Og O (2010)
det (2010)
den andre hendinga (2010)
utvalde(2010)
selected (2010)
touching the universe
(2009)
dei andre situasjonane (2009)
the other situations (2009)
hendinga (2009)
eg er (2009)
i am(2009)
er eg ein frosk? (2008)
situasjonane (2007)
the situations (2009)
minnesamlarar (2007)
sveveminne (2007)
flygande steinar (2007)
kurt johannessen (katalog) (2007)
eg er ein frosk (2007)
i am a frog (2009)
det nesten gløymde (2007)
såpeboblesamlinga (2007)
galaksesamlinga (2007)
andre oppdagingar (2007)
other discoveries (2007)
everything (2006)
shine (2006)
the story (2006)
pust (2006)
fotball med meir (2005)
fotball med (2005)
moon (2004)
alt og ingenting (2004)
everything and nothing (2009)
åpne auge og lukka auge (2004)
open eyes and closed eyes (2004)
imaginære elefantar (2004)

 

Litt om mitt arbeid med bøker:
Eg har laga bøker sidan 1984. Alle mine bøker gir eg ut sjølv på eige forlag. Forlaget heiter Zeth Forlag. Namnet kjem frå performancen Zeth (1993), og boka Zeth (1996). Eg arbeider både visuelt og tekstbasert. Som oftast er bøkene enten tekstbasert eller visuelle, men i nokre tilfelle er det ein miks. Mange av bøkene inneheld korte tekstar, heilt ned til berre to ord. Fairy-tale (1985) har berre ein setning med 20 illustrasjonar. Pust (2006) har to setningar som blir gjenteke gjennom heile boka, medan Eg er ein frosk (2007) har ein setning som veks til noko langt,  kompleks og surrealistisk. Øvingar (1994) er ein overlegen bestselgjar. I 1985 laga eg to bøker som er grunnlaget for måten eg arbeider med tekst på, And Visible Words and og Walking Frog and Ghostjokes. Desse bøkene er på mange vis dei viktigaste bøkene eg har laga. I 1997 laga eg boka 23 Farger, og i 2001 laga eg boka Og. Desse tykkjer eg sjølv er dei mest poetiske eg har laga. Evolusjon (2002) er kanskje den vakraste boka så langt. I 2005 laga eg boka Fotball med meir, som er desidert noko av det raraste eg har vore inni. Boka førde meg dessutan inn i kaos og kompleksitet, og med det ein ny måte å arbeide på. Dette arbeidet førde meg til Eg er ein frosk (2007) og Hendinga (2009). Sjølv om kompleksitet til tider fører til mange ord, kan det og føre til få ord: Eg er (2009). Under finn du mange linkar til tekst og bilde frå min bokproduksjon. Bøkene kan tingast direkte frå meg, signert og fritt tilsendt. Eller du finn eit lite utval av mine bøker hos desse forhandlarane.


 

About my work with books.
I have been publishing books since 1984. All of my books I publish independently through my own publisher, Zeth. The name comes from my performance Zeth (1993), and the book Zeth (1996). I work with both text and images. Most often my books are either text-based or image-based, but in some cases they contain both mediums. Many of my books consist of very few sentences, right down to just a pair of words. Fairy-tale (1985) consists of a single sentence with 20 illustrations. Breath (2006) has two sentences that are repeated over and over again throughout the entire book, whereas I am a Frog (2007) has just one sentence that grows and grows into a long, complicated and surreal story. Exercises (1994) is my all-time bestseller. In 1985 I published two books that formed the basis for how I work with text: And Visible Words and, and Walking Frog and Ghostjokes. These books are in the way the most important books I have made. In 1997 I made the book, 23 Colours, and in 2001 I made the book, And. These books are probably the most poetic books I have made. Evolution (2002) is possibly the most beautiful book I have made to date. In 2005 I published the book, Football and More,  which is undoubtedly some of the strangest work I have ever done. The process of creating this book led me into a deeply chaotic and complex world, which in turn has given me a new way of working. This experience led me to write I am a Frog (2007) and The Happening (2009). And whilst complexity can lead to a lot of words, it can also lead to a very few words: I am (2009). The following are links to text and images from my book production. All books can be purchased directly from me, signed and with low postage cost, from ordering outside Norway. Or you can also find a selection of my books from these distributors.


67.FJELLET 2011

Opplag: 600
Antal sider: 56
Format: 13 x 13
Trykk: offset
Språk: norsk/engelsk
Pris: 200kr
KJØP

Årbostadtinden er eit fjell på øya Andørja i Troms, Noreg. Andørja er rekna som den fjellrikaste øya i Europa. Årbostadtinden strekkjer seg 1181 meter over havet. Den 10. juli 2011 gjekk om lag 800 personar til topps på Årbostadtinden. Mange av dei gjekk så fort dei kunne. Den som kom fyrst opp, brukte berre 50 minutt og 27 sekund. Nokre av fjellvandrarane bar med seg kvart sitt frø. Då dei kom opp, kasta dei frøa frå seg der. Denne boka er ein dokumentasjon av dette arbeidet


Årbostadtinden is a mountain on the island of Andørja in the county of Troms, Norway. Andørja is considered the most mountainous island in Europe and Årbostadtinden sits 1181 metres above sea level. On the 10th of July 2011 approximately 800 people reached the top of Årbostadtinden, many of them walking as fast as they could. The first person to reach the top took only 50 minutes and 27 seconds. Some of the walkers carried each their own seed to scatter at the top. This book is a documentation of this work.

Sjå nokre bilder frå boka


66.SKISSEBOK 1984-2010 2011

Opplag: 700
Antal sider: 272
Format: 14 x 19
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 300kr
KJØP

226 utvalde sider frå mine skissebøker frå 1984 til 2010. Boka er produsert i samband med utstillinga ”Eg er det tilfeldige sin plan og meitemarken si reise” som viser mitt arbeid med teikning. Blant anna i samband med bokproduksjon, og teiknerealaserte performancer. Skisseboka viser skisser med referansar til realiserte arbeider.


A selection of 226 sketches from my sketchbooks from 1984 to 2010. The book was produced in conjunction with the exhibition I Am Coincidence´s Plan and the Earthworm’s Journey, which included drawings, illustrated books and drawing-related performances. Some of the sketches in the book refer to realized works.

Forord
Sjå nokre bilder frå boka


65.OM ALT 2011

Opplag: 1600
Antal sider: 152
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 250kr
KJØP

Boka har litt same form som Alt og ingenting frå 2004. Her legg ein ingenting til sides ei lita stund, for å gå grundigare inn i alt, eller altpartikkelen og det som er med på å endra han. Om alt er ei forteljing om det som hender i eit pikyrande lite rom, innanfor ei tidseining som er så lita at det er godt som ikkje noka tid. Samstundes så er desse pikyrande små hendingane i desse ufatteleg små tidseiningane avgjerande for alt si rørsle i tida og rommet.
Innkjøpt av:
Norsk Kulturråds innkjøpsordning

Seven years later the book About Everything was published. This time, absolutely nothing is left out in order to go deeper into everything, or into the everything particle and what changes it. About Everything is a story about what happens inside an infinitesimal space, and inside a time span so short that there is practically no passing of time at all. At the same time, the miniscule events in the unbelievably small spaces of time are decisive for all movement in time and space.
Purchased by:
Arts Council Norway

Sjå nokre bilder frå boka


64.NATTA 2011

Opplag: 800
Antal sider: 138
Format: 13 x 13
Trykk: offset, digital print
Språk: norsk
Pris: 200kr
KJØP

Tekster frå 14 bøker (1988-2010). Alle tekstane har med nattlege aktivitetar og draumar å gjere. Boka er produsert i samband med "La deg fengsle", som vil bli vist under Festspillene i Bergen i 2011. Boka vil då bli ei gåve til dei som skal overnatte i fengselet.


64b.NIGHT 2011

Edition: 300
Pages: 138
Format: 13 x 13
Print: offset/digital print
Language: english
Price: 200 kr
BUY

Texts from 14 books (1988-2010). All texts have with nocturnal activities and dreams to do. The book is produced for the event "La deg fengsle" which will be shown during the Bergen International Festival 2011. The book will then be a gift to those who will spend the night in jail.

63.OG O 2010

Opplag: 500
Antal sider: 126
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset, digital print
Språk: norsk
Pris: 200kr
KJØP

Ei surrealistisk forteljing om to grøne eple som trillar ut av auga på nokon. Ein lang setning som går gjennom heile boka, der kvar side byrjar med og

A surreal story about two green apples that roll out of somebody´s eye. One sentence that moves trough the book. Every page starts with and

Les nokre tekstar


62.DET 2010

Opplag: 500
Antal sider: 104
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset, digital print
Språk: norsk
Pris: 200kr
KJØP

Ein samling med enkle setningar der alle byrjar med Det. Det som før var ... er no ... Slik er alle setningane. Den eine sluttar slik den neste byrjar, som ei lang lang rekkje gjennom heile boka.

A collection of simple sentences that all begin with "it". It that was before ... is now ... The sentences proceed like this. Where one sentence ends, so begins the next sentence, in a long long line throughout the entire book

Les nokre tekstar


61.DEN ANDRE HENDINGA 2010

Opplag: 1600
Antal sider: 260
Format: 14 x 14, innb.
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 350kr
KJØP

Boka tek før seg førebuingane til eit kaffiselskap. Nokon har handla inn sukker. Ulike aktørar skal plasserast på bordet. Gullerotkaka skal ut av omnen. Kaffien skal inn på bordet, men vil ikkje. Øvst på bokhylla er ei gul badeand med ei dundrande hovudpine. Av ukjente grunnar er ho i tillegg plassert opp ned. Støvet på den same bokhylla er på kanten til eit vitskapleg gjennombrot. Situasjonen i kjøleskåpet er kritisk, eller ikkje. Pakka med Knekkebrød lir. Lysestaken vil helst ikkje fortelje heile sanninga. Fysikkboka har høgdeskrekk. På salongbordet sit ein frosk og fylgjer med på det heile, og sjølvsagt sit det ei fluge i taket. Boka er delt inn i tre kapittel; Før, Etter og Sukkerkornet. Boka er på eit vis ein oppfylgjar til Hendinga. Men no er det ikkje ein kriminalsak det er snakk om. Boka er rikt illustrert med om lag 100 teikningar.
Innkjøpt av:
Norsk Kulturråds innkjøpsordning

The books began the necessary preparations for coffee and cake. One of them had bought sugar. Different articles were to be placed on the table. The carrot cake had to come out of the oven. The coffee was ready to be taken to the table but didn´t want to go. On the highest bookshelf there sat a yellow rubber duck with a dreadful headache. For reasons unknown she had been placed upside-down. The dust on the same shelf was on the edge of making of a scientific breakthrough. The situation in the refrigerator was critical, or else not. A packet of rye crisps laughed. The ceiling light avoided telling the whole truth. A book on physics had vertigo. On the dining table sat a frog observing it all, and of course there was a fly on the ceiling. The book is divided into three chapters; Before, After and Grains of Sugar. The book is, in a way, a follow up to Hendinga. Only now there is no criminal case to speak about. The book is richly illustrated with around 100 illustrations.
Purchased by:
Arts Council Norway


Sjå nokre teikningar frå boka


60. UTVALDE 2010

Opplag: 600
Antal sider: 264
Format: 14 x 16
Trykk: offset/digitalprint
Språk: norsk
Pris: 300kr
KJØP

Kronologisk presentasjon av utvalte tekstar frå 25 bøker. Bøkene er frå perioden 1985-2009, 25 år. Mange av tekstane har her ein annan visuell presentasjon enn i orginalbøkene. Med det mistar dei noko, men samstundes er tekstane her presentert langs ei tidslinje, og med det kan dei sjåast saman på ein ny måte. Nokre av tekstane har ikkje vore utgjeve tidlegare på norsk. Finnes og i engelsk utgåve.

Forord
Kritikk Morgenbladet
Kritikk BT


60b. SELECTED 2010

Edition: 300
Pages: 264
Format: 14 x 16
Print: offset/digital print
Language: english
Price: 300 kr
BUY

A chronological presentation of selected texts from 25 books. The chosen books are also from a 25 year period, 1985-2009. Many of the texts here have a different visual presentation than in their original publication. Because of this, the texts lose something, but at the same time, being presented along a timeline shows the texts in a new light. Some of the texts have never before been published in English. This collection is also available in an Norwegian version.

foreword


59. TOUCHING THE UNIVERSE 2009

Opplag: 500
Antal sider: 32
Format: 20 x 12
Trykk: offset
Pris: 200kr
KJØP

Ei samling med armer som strekker seg. Kvart oppslag har to hender som strekker seg mot einannan. Alle sidene har himmelblå bakgrunn.

A collection of arms stretching. Each entry has two hands reaching for one another. All pages have a sky blue background colour.


Response project

Sjå nokre bilder frå boka


58. DEI ANDRE SITUASJONANE 2009

Opplag: 800
Antal sider: 112
Format: 13,5 x 10
Trykk: offset/digitalprint
Språk: norsk
Pris: 200kr
KJØP

Ein ny samling med 101 tekster. Tekstane har fellestrekk med tekstane i "Situasjonane". Korte historier med ei lengd heilt ned til ein setning. Her heng mange av tekstane saman på ulike vis.

Les nokre tekstar

Kritikk Dag og tid


58b. THE OTHER SITUATIONS 2009

Edition: 300
Pages: 112
Format: 13,5 x 10
Print: offset/digital print
Language: english
Price: 200 kr

BUY

A new collection of 101 texts. The texts have a similarity to the texts in “The Situations”. Short stories with a length of just one sentence. In this book many of the texts are also connected in certain ways.

Read texts

57. HENDINGA 2009

Opplag: 1700
Antal sider: 176 + kart
Format: 14 x 14, innb.
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 350kr
KJØP

Boka er basert på ei lita hending som varar i 2-3 sekunder. Boka har to deler, Del1; Avhøyra, og del 2; Om lag konklusjonane. I del 1 uttalar 44 av dei involverte seg om hendinga slik dei opplevde det frå sin ståstad. Dei involverte er to peikefingrar, 2 flogar, ein bit av eit tyggespapir, ein teiknestift, eit luftgevær, nokre steinar, ein leppomade, 2 sjokolademufins, ein kattebæsj, ein gullring mm. Eit kart over heile hendingsforløpet ligg ved. I tillegg er boka illustrert med skisser som viser detaljar av nokre av situasjonane som oppstår. I del 2 tar for seg nokre situasjonar, og konkluderer på grunnlag av avhøyra.
Innkjøpt av:
Norsk Kulturråds innkjøpsordning

The book is based on a minor incident that lasts 2-3 seconds. The book is divided in two parts: Part 1: The Examinations, and part 2: The Conclusions. In part 1, 44 of the involved speak about the incident as seen from their point of view. The involved are two pointing fingers, two flies, a small piece of bubblegum paper, a thumbtack, an air gun, some rocks, a lip balm, two chocolate muffins, a cat poop, a gold ring, etc. Enclosed is a map of the whole line of events. In addition the book is richly illustrated with sketches depicting details of some of the situations that occur. Part 2 deals with some of the situations, and conclude on the basis of the examinations.
Purchased by:
Arts Council Norway

Forord
Avhøyra
Teikningar
Sitat frå avhøyra
Kartet

Kritikk BT56. EG ER 2009

Opplag: 500
Antal sider: 96
Format: 14,5 x 10,5
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 200kr
KJØP

Ein samling med korte poetiske tekstar, der alle tekstane byrjar med: Eg er ...

Les tekstar


56b. I AM 2009

Edition: 300
Pages: 128
Format: 13,5 x 10
Print: offset/digital print
Language: english
Price: 200 kr
BUY

A collection of short poetic texts, where all passages start with: I am…

Read texts


55. ER EG EIN FROSK) 2008

1. opplag: 1000 (2008)
2. opplag: 600 (2008)
Antal sider: 176
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 300kr
KJØP

Boka er basert på performanceforedraget ”Er eg ein frosk?” Presentasjon av mange vitskaplege og filosofiske observasjonar omkring sansing og medvit for å prøve å finne ut av om eg er ein frosk. Blant anna Benjamin Libet sine undersøkingar omkring medvit. Kurts froskekomplikasjonsur frå 2008 som viser relasjonane mellom frosken og materie, objekt eller vesen. Nasen til Espen Storstrand kjem inn frå framtida for å vera med på å underbyggja Libets teori om forseinking på eit halvt sekund. Ein froskevits frå 1976 står tilsynelatande sentralt i prosjektet, sjølv om fotballen prøver å trengje seg på.
Innkjøpt av:
Norsk Kulturråds innkjøpsordning

The book is based on the performance lecture “Am I a frog?”; A presentation of several scientific and philosophical observations on sensing and consciousness, in order to find out whether I am a frog. Among them Benjamin Libet’s enquiry into consciousness. Kurt’s frog complication clock from 2008 which shows the relationship between the frog and matter, object or essence. Espen Storstrand’s nose comes in from the future in order to substantiate Libet’s theory on half a second’s delay. A frog joke from 1976 is apparently central in the project, even if football tries to force itself on.
Purchased by:
Arts Council Norway

Sjå nokre sider i boka

Eg er ein frosk (bok)
Er eg ein frosk (performance)


54. SITUASJONANE 2007

Opplag: 1000
Antal sider: 128
Format: 13,5 x 10
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 200kr
KJØP

Ein samling med 53 tekster. Korte historier med ei lengd heilt ned til ein setning. Utgreiingar av situasjonar der ulike personar, bananar, froskar, poteter, globusar, fluger og andre er involvert i.

Les tekstar


54b. THE SITUATIONS 2009

Edition: 300
Pages: 128
Format: 13,5 x 10,5
Print: offset/digital print
Language: english
Price: 200 kr
BUY

A collection of 53 texts. Short stories with lengths down to just one sentence. Studies of situations where different people, bananas, frogs, potatoes, globes, flies and others are involved.

Read texts


53. MINNESAMLARAR 2007

Opplag: 500
Antal sider: 48
Format: 13,5 x 9,5
Trykk: offset
Pris: 200kr
KJØP

Eit foto av ein del av kroppen til ei fluge bind inn boka. Framdelen av koppen på framsida, og deler av vingen og vingefeste på baksida. Inni boka er det ein samling med nærbilde av vingane til nokre fluger. Bilda er trykt på særs tynt papir, slik at bilda glir i ein annan.

A photograph of a part of a fly binds the book. The front part is on the cover, and parts of the wing and wing root on the back side. Inside the book there’s a collection of close ups of the wings of some flies. The photographs have been printed on very thin paper, so that the images glide into each other.


Sjå nokre bilder frå boka


52. SVEVEMINNE 2007

Opplag: 500
Antal sider: 48
Format: 13,5 x 9,5
Trykk: offset
Pris: 200 kr
KJØP

Eit foto av auga til ei fluge møter deg på omslaget. Ein strek i lys gråblått trykk svever lett og leikande gjennom heile boka.
Innkjøpt av:
New York Public Library

A photo of the eye of a fly meets you on the book jacket. A bluish grey line floats in a light friskily way right through the book.
Purchased by:
New York Public Library


Sjå nokre bilder frå boka


51. FLYGANDE STEINAR 2007

Opplag: 500
Antal sider: 32
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Pris: 200 kr
KJØP

Ein samling med foto av flygande steinar. Meir eller mindre uskarpe bilde av steinar mot ein meir eller mindra klar blå himmel.
Innkjøpt av:
New York Public Library

A photo collection of flying rocks. More or less blurred images of stones against a more or less clear blue sky.
Purchased by:
New York Public Library


Sjå nokre bilde frå boka


50. KURT JOHANNESSEN arbeider 1984-2007 2007

Opplag: 2500
Antal sider: 216
Format: 20 x 26
Trykk: offset
Språk: norsk/engelsk
Pris: 300 kr
KJØP

Omfattande katalog med presentasjon av arbeider frå 1984-2007. Tekster av Marit Eikemo, Audun Eckhoff og Øystein Hauge. Omfattande presentasjon av ei rekkje performancer, installasjonar, video, bøker og andre arbeid.

Extensive catalogue with a presentation of works from 1984-2007. Texts written by Marit Eikemo, Audun Eckhoff and Øystein Hauge. Broad presentation of several performances, installations, videos, books and other works.

tekster:
Audun Eckhoff
Audun Eckhoff (eng)
Marit Eikemo
Marit Eikemo (eng)
Øystein Hauge
Øystein Hauge (eng)


Katalog 1996
Katalog 2000


49. EG ER EIN FROSK 2007

Opplag: 700
Antal sider: 64
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 200 kr
KJØP

Ein forteljing som veks og veks side for side. Det blir meir og meir komplekst og surrealistisk, men det heile heng saman i ein lang lang setning.

Les tekstar

Er eg ein frosk?
(bok)

49b. I AM A FROG 2009

Edition: 300
Pages: 128
Format: 14,5 x 14,5
Print: offset
Language: english
Price: 200 kr
BUY

A story that grows and grows page by page. It becomes more and more complex and surreal, but it is kept together in one long sentence.

Read texts48. DET NESTEN GLØYMDE 2007

Opplag: 500
Antal sider: 32
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Pris: 200 kr
KJØP

Ei samling med bilde laga av støv frå ein støvsugarpose. Av støvet oppstår det miniatyrverder. Boka er laga ut frå arbeidet med installasjonen Andre minne.

A collection of pictures made of dust from a vacuum cleaner. From the dust appear miniature worlds. The book was made from the work on the installation Second Memories.

Sjå nokre bilder frå boka


47. SÅPEBOBLESAMLINGA 2007

Opplag: 500
Antal sider: 32
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Pris: 200 kr
KJØP

Ei lita samling med såpebobler.

A small collection of soap bubbles.

Sjå nokre bilder frå boka


46. GALAKSESAMLINGA 2007

Opplag: 500
Antal sider: 32
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Pris: 200 kr
KJØP

Ei lita samling med galaksar fotografert av Hubble-teleskopet. Kurt har omarbeidd bilda.

A small collection of galaxies photographed by the Hubble Space Telescope. Kurt has manipulated the photos.

Sjå nokre bilder frå boka


45. ANDRE OPPDAGINGAR 2007

Opplag: 1600
Antal sider: 128
Format: 14,5 x 10,5
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 200 kr
KJØP

Denne boka presenterer fleire nye og sentrale oppdagingar om ulike kvardagsting, dyr, planter og Gud. Det viser seg at dei involverte sit inne med eigenskapar, planar og kjensler ein ikkje skulle tru dei hadde.

Les tekstar


45b. OTHER DISCOVERIES 2008

Edition: 600
Pages: 128
Format: 14,5 x 10,5
Print: offset
Language: english
Price: 200 kr
BUY

This book presents several new and significant discoveries about everyday things, animals, plants and God. It appears that the things involved have qualities, plans and feelings one wouldn’t think they had.

Read texts


44. EVERYTHING 2006

Edition: 60
Pages: 4
Format: 20 x 20
Print: tampoprint
Language: english
Price: 2200 kr
KJØP

Boka har berre eit oppslag. Det er kun ein stivinnbinding, som kan opnast. Når ein opnar boka er det to runde speil på dei to innsidene. På speila står det to tekstar.

The book has just one entry. There’s just one stiff cover which can be opened. When one opens the book there are two round mirrors on the two insides. On the mirrors are two texts.


43. SHINE 2006

Opplag: 500
Antal sider: 32
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Pris: 300 kr
KJØP

Ein samling med 14 portrett trykte i lakk. Den særeigne trykkjeteknikken gjer at alle sidene verkar tomme ved fyrste augekast. Når lyset fell mot bilda, ser ein ansikta tydeleg, nesten som holografi. Boka fekk ein pris under London Artists Book Fair 2006 på Institute of Contemporary Arts.
Innkjøpt av:
Birmingham Museum
New York Public Library
Brooklyn Museum
Victoria and Albert Museum

A collection of 14 portraits printed in lacquer. The peculiar printing technique gives the first impression that all the pages are empty. When light is cast on the pictures, the faces become visible almost like holography. The book received a prize under London Artists Book Fair 2006 at the Institute of Contemporary Arts.
Purchased by:
The Birmingham Museum
New York Public Library
Brooklyn Museum
Victoria and Albert Museum

Sjå nokre bilde frå boka


42. THE STORY 2006

Edition: 500
Pages: 32
Format: 14,5 x 14,5
Print: offset
Language: english
Price: 250 kr
KJØP

Ein samling med korte tekstar på engelsk. Alle tekstane beskriv noko som ein ikkje kan fysisk røre ved. Tekstane er trykt med lakk, slik at ein så vidt får auge på dei.

A collection of short texts in English, all of which describe something that one cannot physically touch. The texts are printed with enamel paint, so that one can barely see them.

Les tekstar


41. PUST 2006

Opplag: 500
Antal sider: 64
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 200 kr
KJØP

Ei bok med berre to setningar som vert repeterte igjen og igjen, side etter side. Dei to setningane er òg sandblåste inn i fjellet Beitelen på Dale.
- Det som hender medan du pustar inn.
- Det som hender medan du pustar ut.


A book consisting of just two sentences that are repeated over and over again, page after page. The two sentences have been inscribed in the mountain Beitelen at Dale.
- What happens when you breathe in
- What happens when you breathe outPust Beitelen, Dale
Pust 2 (prosjekt)
Tekst Dag Sveen


40. FOTBALL MED MEIR 2005

1. opplag: 1400 (2005)
2. opplag: 500 (2005)
Antal sider: 352
Format: 14 x 18
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 300 kr
KJØP

Ein surrealistisk, kaotisk og humoristisk dokumentar om Skansemyren Ballklubb i perioden 1992–2014. Rikt illustrert med skisser og fotorekonstruksjonar. Tett med fotballtekniske teoriar som fører til ein opplagt konklusjon. 30 telefonsamtalar og 321 fotnotar med meir.
Innkjøpt av:
Norsk Kulturråds innkjøpsordning

This is a surreal, chaotic and humorous documentary about the Skansemyren Football Club from 1992 to the (then-future) 2014. Handsomely illustrated with sketches and photographic reconstructions, it is full of theories on footbal ltechniques that lead to an obvious conclusion. 30 telephone conversations and 321 footnotes plus more.
Purchased by:
Arts Council Norway


Telefonsamtalar
Skisser
Foto
Historikk
Fotnotar

Samanhengar (bok)
Fotball med meir (bok)
SBK 1992-2014 (performance)
Skansemyren Ballklubb (www)


39. FOTBALL MED 2005

Opplag: 800
Antal sider: 90
Format: 14 x 14
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 200 kr
KJØP

Ei samling med deviser som Skansemyren ikkje valte i samband med SBK devisearbeid i 1992-94.

A collection of mottos that Skansemyren did not chose in connection with the SBK motto work in 1992-94.

Devise

Samanhengar (bok)
Fotball med meir (bok)
SBK 1992-2014 (performance)
Skansemyren Ballklubb (www)


38. MOON 2004

Edition: 800
Pages: 136
Format: 14 x 12,5
Print: offset
Language: english and more
Price: 300 kr
KJØP

Den tjuande mars 2000 møttest forteljingar om månen under kvelvingen på Bergen Kunstmuseum i Noreg. På berre litt meir enn ein time ringte 24 personar frå heile verda inn historier og personlege opplevingar knytte til månen. Hendinga varte litt i ein god time. Kvar innringjar snakka på morsmålet sitt, så publikum forstod berre ein liten bit av det som vart fortalt. Denne boka dokumenterer alt som vart sagt den natta, på originalspråka, og dette er omsett til engelsk. Det er òg laga ein CD med lydopptaket av sjølve hendinga i Bergen Kunstmuseum.

On the 20th of March 2000 a collection of stories concerning the moon were gathered in the rotunda of the Bergen Art Museum, Norway. 24 persons from different places around the world narrated stories and personal experiences related to the moon. The happening lasted for a little more than an hour. All the stories were told in the respective callers’ native language. Consequently the audience in the rotunda could understand only a few of the stories. This book is a documentation in the original language of everything that was related that night. All stories are also translated into English. There is also a CD with sound recordings of the happening at the Bergen Art Museum.

Texts from the book:

Pavel Büchler
Dave Williams
Jessie Kleemann
Alanna O'Kelly


37. ALT OG INGENTING 2004

Opplag: 600
Antal sider: 48
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 250 kr
KJØP

Ei vitskapleg forteljing om alt og ingenting, med særleg fokus på mellomrommet. Denne mikroskopiske hinna mellom alt og ingenting vert kalla tåkeballen. Her ser ein korleis tåkepartiklane oppfører seg, og kva dei har å seia for korleis alt utvidar seg. Boka er ei samling av skisser og handskrivne tekstar. Produsert i samband med foredraget/performancen Alt og ingenting (2004), som fyrste gong vart presentert under Forskningsdagene i Bergen 2004. Alt og Ingenting var inngangen til performanceforedraga. Samstundes viste prosjektet kva som var mogleg å gjera i kombinasjonane mellom performance/ filosofi/vitskap/humor/poesi. Alt og ingenting var med det starten på Om noko, som for alvor starta opp ni år seinare.

Les utdrag frå boka
Teikningar frå boka

Alt og ingenting (performance)


37b. EVERYTHING AND NOTHING 2009

Edition: 500
Pages: 48
Format: 14,5 x 14,5
Print: offset
Language: english
Price: 250 kr
KJØP

A scientific story about everything and nothing, with special focus on the space between the two. The microscopic coating between everything and nothing is called the fog ball. Here you can see how foggy particles behave, and how they affect the expansion of everything. The book is a collection of sketches and handwritten texts. It was produced in connection with the lecture-performance Everything and Nothing (2004), which premiered during the festival ‘Research Days’ in Bergen in 2004. Everything and Nothing was Johannessen’s first lecture-performance. This project revealed the possibilities for combining performance, philosophy, science, humour and poetry. Everything and Nothing was thus the germinal point for the About Something series which got underway nine years later.

See some pictures from the book

Alt og ingenting (performance)


36. ÅPNE AUGE OG LUKKA AUGE 2004

Opplag: 800
Antal sider: 224
Format: 15 x 15
Trykk: offset, innbundet
Språk: norsk
Pris: 300 kr
KJØP

Ei historie om ei reise mellom to tilstandar: opne og lukka auge. Ei indre reise som ikkje har nokon ende. Forteljinga byrjar der boka Evolusjon (2002) sluttar. Installasjonen Åpne auge og lukka auge (2004) er produsert med utgangspunkt i teksten. Engelsk utgåve kom i 2004 (opplag: 400). CD-ar med teksten er gjeven ut på norsk, engelsk og fransk.

Les utdrag frå boka

Åpne auge og lukka auge (utstilling)


36b. OPEN EYES AND CLOSED EYES 2004

Edition: 400
Pages: 224
Format: 15 x 15
Print: offset, hard cover
Language: english
Price: 300 kr
BUY

A story about a transfer between two conditions: Open and closed eyes - an inner journey with no closure. The story starts where the book Evolution (2002) ends. The installation Open Eyes and Closed Eyes (2004) was produced with the text from the book as its foundation. The English edition came in 2004 (edition: 80). CDs with the text have been published in Norwegian, English and French.

Read summery of the text

Åpne auge og lukka auge (exhibition)


35. IMAGINÆRE ELEFANTAR 2004

Opplag: 600
Antal sider: 56
Format: 17 x 17
Trykk: offset
Pris: 200 kr
KJØP

Ei samling med 24 teikningar av Kurt Johannessen. Alle teikningane var teikna med lukka auge medan han tenkte på elefantar. Bilda er trykte på særs tynt papir, slik at teikningane glir litt i einannan. Teikningane i boka er eit lite utval av teikningane som vart nytta til installasjonen Imaginære elefantar (2003), som på det meste romma over 600 teikningar.
Innkjøpt av:
Brooklyn Museum

A collection of 24 sketches by Kurt Johannessen. All the sketches were drawn with his eyes closed while he was thinking of elephants. The sketches are printed on a very delicate paper, so they almost merge together. The sketches in the book are a selection of the drawings used in the Imaginary Elephants installation (2003), which consisted of more than 600 drawings.
Purchased by:
Brooklyn Museum


Sjå nokre bilde frå boka

Imaginære elefantar (utstilling)


© 2021 Kurt Johannessen