MENY

- Velkomen
- Kontakt/Contact
- Bøker/Books 1984-2003
- Bøker/Books 2004-2011
- Bøker/Books 2012-2017
- Bøker/Books 2018-2019
- Andre bøker
- Tinging av bøker
- Performance 1985-2003
- Performance 2004-2008
- Performance 2009-2011
- Performance 2012-2014
- Performance 2015-2017

- Performance 2018-2019
- Utstillingar prosjekt
- Teikning foto trykk
- Public works
- Video CD
- Tekstar og kritikkar
- Lenker
- CV norsk
- CV english


 

Litt om mitt arbeid med bøker:
Eg har laga bøker sidan 1984. Alle mine bøker gir eg ut sjølv på eige forlag. Forlaget heiter Zeth Forlag. Namnet kjem frå performancen Zeth (1993), og boka Zeth (1996). Eg arbeider både visuelt og tekstbasert. Som oftast er bøkene enten tekstbasert eller visuelle, men i nokre tilfelle er det ein miks. Mange av bøkene inneheld korte tekstar, heilt ned til berre to ord. Fairy-tale (1985) har berre ein setning med 20 illustrasjonar. Pust (2006) har to setningar som blir gjenteke gjennom heile boka, medan Eg er ein frosk (2007) har ein setning som veks til noko langt,  kompleks og surrealistisk. Øvingar (1994) er ein overlegen bestselgjar. I 1985 laga eg to bøker som er grunnlaget for måten eg arbeider med tekst på, And Visible Words and og Walking Frog and Ghostjokes. Desse bøkene er på mange vis dei viktigaste bøkene eg har laga. I 1997 laga eg boka 23 Farger, og i 2001 laga eg boka Og. Desse tykkjer eg sjølv er dei mest poetiske eg har laga. Evolusjon (2002) er kanskje den vakraste boka så langt. I 2005 laga eg boka Fotball med meir, som er desidert noko av det raraste eg har vore inni. Boka førde meg dessutan inn i kaos og kompleksitet, og med det ein ny måte å arbeide på. Dette arbeidet førde meg til Eg er ein frosk (2007) og Hendinga (2009). Sjølv om kompleksitet til tider fører til mange ord, kan det og føre til få ord: Eg er (2009). Under finn du mange linkar til tekst og bilde frå min bokproduksjon. Bøkene kan tingast direkte frå meg, signert og fritt tilsendt. Eller du finn eit lite utval av mine bøker hos desse forhandlarane.

 

About my work with books.
I have been publishing books since 1984. All of my books I publish independently through my own publisher, Zeth. The name comes from my performance Zeth (1993), and the book Zeth (1996). I work with both text and images. Most often my books are either text-based or image-based, but in some cases they contain both mediums. Many of my books consist of very few sentences, right down to just a pair of words. Fairy-tale (1985) consists of a single sentence with 20 illustrations. Breath (2006) has two sentences that are repeated over and over again throughout the entire book, whereas I am a Frog (2007) has just one sentence that grows and grows into a long, complicated and surreal story. Exercises (1994) is my all-time bestseller. In 1985 I published two books that formed the basis for how I work with text: And Visible Words and, and Walking Frog and Ghostjokes. These books are in the way the most important books I have made. In 1997 I made the book, 23 Colours, and in 2001 I made the book, And. These books are probably the most poetic books I have made. Evolution (2002) is possibly the most beautiful book I have made to date. In 2005 I published the book, Football and More,  which is undoubtedly some of the strangest work I have ever done. The process of creating this book led me into a deeply chaotic and complex world, which in turn has given me a new way of working. This experience led me to write I am a Frog (2007) and The Happening (2009). And whilst complexity can lead to a lot of words, it can also lead to a very few words: I am (2009). The following are links to text and images from my book production. All books can be purchased directly from me, signed and with low postage cost, from ordering outside Norway. Or you can also find a selection of my books from these distributors.


V

103. OM INDEKS 2019

AUTUMN 2019

Opplag: 600
Antal sider:
Format: 12 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 280 kr

KJØP

Om indeks er den nittande og siste boka i Om-noko serien. Den er ein indeks over meir eller mindre kjende og ukjende omgrep som er nytta i bøkene. Mange nye ord er kome til og mange ord har fått nytt eller skjerpa innhald og bruk. Boka er eit oppslagsverk for dei andre bøkene, samstundes som den inneheld det meste av den essensielle informasjonen om prosjektet.

Sjå nokre bilde frå boka


103b. ABOUT INDEX 2019

HAUST 2019

Edition: 600
Pages:
Format: 12 x 12
Print: offset
Language: english
Price: 280 kr

BUY


Om indeks er den nittande og siste boka i Om-noko serien. Den er ein indeks over meir eller mindre kjende og ukjende omgrep som er nytta i bøkene. Mange nye ord er kome til og mange ord har fått nytt eller skjerpa innhald og bruk. Boka er eit oppslagsverk for dei andre bøkene, samstundes som den inneheld det meste av den essensielle informasjonen om prosjektet.

Sjå nokre bilde frå boka


102. OM OM MED GUNNAR DANBOLT 2019

NOVEMBER 2019

Opplag: 600
Antal sider:
Format: 17 x 17
Trykk: offset
Språk: norsk/engelsk
Pris: 300 kr

KJØP

Boka inneheld to tekstar. Ein tekst av Kurt Johannessen. Han fortel om sine erfaringar i arbeidet med Om noko-bøkene. Inkludert Om indeks, er det 19 bøker i serien. Kanskje kjem det meir, men det er det ingen som veit. Den andre teksten er av Gunnar Danbolt. Han har skreve ein tekst på bakgrunn av bøkene og Kurt sin tekst i denne boka.

Sjå nokre bilde frå boka


101. OG FJELLET OG TREET OG 2019

Opplag: 500
Antal sider: 160
Format: 13,5 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 330 kr

KJØP

Og fjellet og treet og er bok nr. 5 i det som etter kvart er blitt ein serie. Tekstane er korte, eksistensielle, poetiske, surrealistiske og til tider humoristiske, som i dei andre bøkene. Den fyrste boka, Og steinen og fjellet og, kom ut i 2012.

Les nokre tekstar


100. THE HAIR COLLECTION 2019

Opplag: 1000
Antal sider: 304
Format: 14 x 20
Trykk: offset
Språk: engelsk
Pris: 350 kr

KJØP/BUY

The hair collection var eit innsamlingsarbeid som strekte seg over 10 år. Mange gav eitt hår til samlinga. Alle håra er samla og er saman. Dei som gav hår gav og informasjon om seg sjølv og gåva:
Namn på givar/på kven håret har grodd
Føde år/året då håret kom inn i tida
Fødeland/ landet der håret kom inn i verda
Dato då håret forlét givaren, for å bli saman med dei andre håra i The Hair Collection
Landet givaren var i då håret forlét givaren for å bli saman med dei andre håra i The Hair Collection
Boka det Hair Collection inneheld denne informasjonen om alle givarane, og litt informasjon om prosjektet. Bok har berre engelsk tekst.

More about the project

Sjå nokre bilde frå boka


99. OM KONSTRUKSJONANE 2019

Opplag: 600
Antal sider: 224
Format: 12 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 280 kr

KJØP

I 2016 kom boka Om røynda og konstruksjonane. Den viste korleis primærkonstruksjonen, konstruert tid, var den konstruksjonen alle konstruksjonar vaks ut frå. No ser me at det er tre ulike konstruksjonar: oppskriftskonstruksjonar, rørslekonstruksjonar og konstruksjonskonstruksjonar. Dei to fyrste har ein interesse for røynda og ein interesse for å verkeleggjera seg i røynda. Konstruksjonskonstruksjonane arbeider meir innover i konstruksjonshinna. Konstruksjonskonstruksjonane er mest opptekne av seg sjølv. Mange av dei meiner til og med at dei klarar seg best utan røynda. Dei meiner dei klarar seg godt utan den kaotiske, upresise og planlause røynda.

Sjå nokre bilde frå boka


98. OM MENNESKA 2019

Opplag: 600
Antal sider: 200
Format: 12 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 280 kr

KJØP

Menneska har sitt det omkring på ein pitte pitte pitte liten blå prikk, som eigentleg er ei blå kule. Det er ganske mange menneske på denne pitte pitte pitte litle prikken og dei er kanskje det mest komplekse om lag no på denne prikken. Menneska er komplekse einar som kan konstruere og klumpe på eit komplekst vis. Boka «Om menneska» er bok nr. 17 i serien «Om noko». «Om menneska» er ein naturleg fortsetting til «Om sjokoladekake». Det viste seg at menneska stod bak sjokoladekakekonstruksjonen og dei var ein viktig brikke i klumpinga av sjokoladekaka. Sjokoladekaker er berre ein av mange mange konstruerte einar menneska kan klumpa. Menneska er veldig gode å konstruere, å klumpe og ikkje minst å klumse.

Sjå nokre bilde frå boka


97. OG STEINEN OG TREET OG 2018

Opplag: 500
Antal sider: 160
Format: 13,5 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 330 kr

KJØP

Dette er ei samling med nye, korte tekstar. Boka er den fjerde samlinga med tekstar med liknande tittel. Og fjellet og frøet og(2017), Og steinen og frøet og (2015) og Og steinen og fjellet og (2012) er dei andre bøkene. Mange av tekstane er inspirerte av undersøkingane frå Om noko-serien: Mange av tekstane heng litt saman med andre tekstar i boka ved at forteljinga blir lengre, fortset i fleire kapittel eller møtes på anna vis. Frø, steinar, tre og fjell er noko som går igjen i mange tekstar.

Les nokre tekstar


96. DET GJENNOMSKINLEGE 2018

Opplag: 95
Antal sider: 24
Format:13 x 13
Trykk: boktrykk/letterpress
Språk: norsk
Pris: 1000 kr
KJØP

Det gjennomskinlege er ei lita bok produsert i eit mindre opplag, signert og nummerert. Svake trykk av ti gamle barneportrett er trykt på transperent folie. Ein ser alle portretta samansmelta når boka er ligg uopna. Når ein blar i boka, vil ein svakt kunne sjå dei eiskilde andleta. Alle fotoa er henta frå 1940-talet.

Sjå nokre bilde frå boka


96b. DET GJENNOMSKINLEGE 2018

Opplag: ca 120
Antal sider: 26
Format:16,5 x 13
Trykk: boktrykk/letterpress
Språk: norsk
Pris: 600 kr
KJØP

Det gjennomskinlege er ei lita bok produsert i eit mindre opplag, signert og nummerert. Svake trykk av ti gamle barneportrett er trykt på lys grått papir. Alle fotoa er henta frå 1940-talet.

Sjå nokre bilde frå boka


95. KURT JOHANNESSEN 2007-2017 2018

Opplag: 1200
Antal sider: 408
Format: 20 x 26
Trykk: offset
Språk: norsk/engelsk
Pris: 400 kr
KJØP

Rik presentasjon av Kurt Johannessen sitt arbeid dei siste 11 åra, med fokus på performance. Tekst av Gunnar Danbolt og samtale mellom Helga-Marie Nordby og Kurt Johannessen.


94. OM SJOKOLADEKAKE 2018

Opplag: 1600
Antal sider: 240
Format: 12 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 280 kr
KJØP

Om sjokoladekake er bok nr. 16 i serien Om noko. Den er ein vidareføring av ”Om tida si oppgåve”. ”Om tida si oppgåve” ser på endringar og konsekvensar frå tida sin inngang og litt inn i framtidige notider. Den same forteljinga finn ein i Om sjokoladekake, men her med sjokoladekaka som sentrum. Tida før sjokoladekake, Sjokoladekaka sitt nullpunkt og tida med sjokoladekake blir presentert. Sjokoladekaka sin inngang i tida er eit resultat av ein spesifikk kompleks klumping. Kvifor er det her, og kva planer har den for notida og framtidige notider. Dette og mykje anna sjokoladekakeeksistensialisme finn ein i ”Om sjokoladekake”

Sjå nokre bilde frå boka


94b. ABOUT CHOCOLATE CAKE 2018

Edition: 800
Pages: 240
Format: 12 x 12
Print: offset
Language: english
Price: 280 kr

BUY

xx

See some pictures from the book


 
2016 Kurt Johannessen