MENY
- Welcome
- Kontakt/Contact
- Bøker/Books 1984-2003
- Bøker/Books 2004-2011
- Bøker/Books 2012-2017
- Bøker/Books 2018-2022
- Bøker/Books 2023
- Andre bøker
- Tinging/Order books
- Performance 1982-1994
- Performance 1995-2003
- Performance 2004-2008
- Performance 2009-2011
- Performance 2012-2014
- Performance 2015-2017

- Performance 2018-2022
- Performance 2023-
- Utstillingar prosjekt
- Teikning foto trykk
- Public works
- Video
- Om video
- Sound
- Tekstar og kritikkar
- Lenker
- CV norsk
- CV english
BØKER 2018-2022

det umogelege og fjellet sine draumar (2022)
the impossible and the dreams of the mountain (2022)
rørslene frå forståing til smilande skogar
(2022)
the movements from understanding to smiling forests (2022)
ein stein og det bortanfor
(2022)
nærværet av framtidig kunnskap (2022)
the presencce of future knowledge
(2022)
oppdagingane av det å vita og det å ikkje-vita (2022)
the discoveries of knowing and not knowing
(2022)
the embracement of vanishing ...
(2022)
the mutual understanding of trust .
(2022)
the arrival of generosity and fra... (2022)
the illumination of future dreams (2022)
the speeches on kindness
(2021)
the materialization of future ideas (2021)
the investigation on knowledge (2021)
the anatomy of communication (2021)
ein stein og ingenting
(2021)
the memory conversations
(2021)
the nearly invisible language (2021)
som
(2021)
as (2021)
the consequence of communication (2021)
the humble lectures (2021)
om om
(2020)
ei anna øving (2020)
another exercise (2020)
ei øving (2020)
an exercise (2020)
om altet (2020)
about the everything (2020)
og fjellet og treet og (2019)
the hair collection (2019)
om konstruksjonane (2019)
om menneska (2019)
og steinen og treet og (2018)
det gjennomskinleg
e (2018)
det gjennomskinlege (2018)
kurt johannessen 2007-2017 (2018)
om sjokoladekake
(2018)
about chocolate cake (2018)


 

Litt om mitt arbeid med bøker:
Eg har laga bøker sidan 1984. Alle mine bøker gir eg ut sjølv på eige forlag. Forlaget heiter Zeth Forlag. Namnet kjem frå performancen Zeth (1993), og boka Zeth (1996). Eg arbeider både visuelt og tekstbasert. Som oftast er bøkene enten tekstbasert eller visuelle, men i nokre tilfelle er det ein miks. Mange av bøkene inneheld korte tekstar, heilt ned til berre to ord. Fairy-tale (1985) har berre ein setning med 20 illustrasjonar. Pust (2006) har to setningar som blir gjenteke gjennom heile boka, medan Eg er ein frosk (2007) har ein setning som veks til noko langt,  kompleks og surrealistisk. Øvingar (1994) er ein overlegen bestselgjar. I 1985 laga eg to bøker som er grunnlaget for måten eg arbeider med tekst på, And Visible Words and og Walking Frog and Ghostjokes. Desse bøkene er på mange vis dei viktigaste bøkene eg har laga. I 1997 laga eg boka 23 Farger, og i 2001 laga eg boka Og. Desse tykkjer eg sjølv er dei mest poetiske eg har laga. Evolusjon (2002) er kanskje den vakraste boka så langt. I 2005 laga eg boka Fotball med meir, som er desidert noko av det raraste eg har vore inni. Boka førde meg dessutan inn i kaos og kompleksitet, og med det ein ny måte å arbeide på. Dette arbeidet førde meg til Eg er ein frosk (2007) og Hendinga (2009). Sjølv om kompleksitet til tider fører til mange ord, kan det og føre til få ord: Eg er (2009). Under finn du mange linkar til tekst og bilde frå min bokproduksjon. Bøkene kan tingast direkte frå meg, signert og fritt tilsendt. Eller du finn eit lite utval av mine bøker hos desse forhandlarane.


 

About my work with books.
I have been publishing books since 1984. All of my books I publish independently through my own publisher, Zeth. The name comes from my performance Zeth (1993), and the book Zeth (1996). I work with both text and images. Most often my books are either text-based or image-based, but in some cases they contain both mediums. Many of my books consist of very few sentences, right down to just a pair of words. Fairy-tale (1985) consists of a single sentence with 20 illustrations. Breath (2006) has two sentences that are repeated over and over again throughout the entire book, whereas I am a Frog (2007) has just one sentence that grows and grows into a long, complicated and surreal story. Exercises (1994) is my all-time bestseller. In 1985 I published two books that formed the basis for how I work with text: And Visible Words and, and Walking Frog and Ghostjokes. These books are in the way the most important books I have made. In 1997 I made the book, 23 Colours, and in 2001 I made the book, And. These books are probably the most poetic books I have made. Evolution (2002) is possibly the most beautiful book I have made to date. In 2005 I published the book, Football and More,  which is undoubtedly some of the strangest work I have ever done. The process of creating this book led me into a deeply chaotic and complex world, which in turn has given me a new way of working. This experience led me to write I am a Frog (2007) and The Happening (2009). And whilst complexity can lead to a lot of words, it can also lead to a very few words: I am (2009). The following are links to text and images from my book production. All books can be purchased directly from me, signed and with low postage cost, from ordering outside Norway. Or you can also find a selection of my books from these distributors.


124. DET UMOGELEGE OG FJELLET SINE DRAUMAR 2022

Opplag: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Trykk: risoprint
Språk: norsk
Pris: 350/450 kr
KJØP


Det umogelege og fjellet sine draumar er bok nr. 4 i bildebokserien The Untold series. Denne serien har vakse ut frå The Transparent serie, der boktittelen og det visuelle innhaldet lagar eit nytt rom. No er naturelementa bytta ut med ei fargereise. Bøkene er trykt i riso. Det gjer at alle sidene i bøkene får eit meir organisk uttrykk. Nummerert opplag, maksimum 80.

Sjå nokre bilde frå boka124b. THE IMPOSSIBLE AND THE DREAMS OF THE MOUNTAIN 2022

Edition: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Print: risoprint
Language: engelsk
Price: 350/450 kr
KJØP


The Impossible and the Dreams of the Mountain is book no. 4 in the picture book series The Untold series. This series has grown out of The Transparent series, where the book titles and the visual content created a new space. Now the natural elements have been replaced with a journey of colour. The books are printed in riso. This means that all the pages in the books have a more organic expression. Numbered edition, maximum 80.

See some pages from the book123. RØRSLENE FRÅ FORSTÅING TIL SMILANDE SKOGAR 2022

Opplag: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Trykk: risoprint
Språk: norsk
Pris: 350/450 kr
KJØP


Rørslene frå forståing til smilande skogar er bok nr. 3 i bildebokserien The Untold series. Denne serien har vakse ut frå The Transparent serie, der boktittelen og det visuelle innhaldet lagar eit nytt rom. No er naturelementa bytta ut med ei fargereise. Bøkene er trykt i riso. Det gjer at alle sidene i bøkene får eit meir organisk uttrykk. Nummerert opplag, maksimum 80.

Sjå nokre bilde frå boka123b. THE MOVEMENTS FROM UNDERSTANDING TO SMILING FORESTS 2022

Edition: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Print: risoprint
Language: engelsk
Price: 350/450 kr
KJØP


The Movements from Understanding to Smiling Forests is book no. 3 in the picture book series The Untold series. This series has grown out of The Transparent series, where the book titles and the visual content created a new space. Now the natural elements have been replaced with a journey of colour. The books are printed in riso. This means that all the pages in the books have a more organic expression. Numbered edition, maximum 80.

See some pages from the book122. EIN STEIN OG DET BORTANFOR 2022

Opplag: 300
Antal sider: 144
Format: 13,5 x 12
Trykk: print
Språk: norsk
Pris: 350 kr
KJØP


Ei ny samling med korte eksistensielle, poetiske, surrealistiske og til tider humoristiske tekstar. Tekstane er i slekt med tidlegare tekstsamlingar der fjell, steinar, røynda, bamsemumsar, Gud, ingenting og mykje anna dukkar viser seg.

x

Les nokre tekstar


121. NÆRVÆRET AV FRAMTIDIG KUNNSKAP 2022

Opplag: 20 til 80
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Trykk: risoprint
Språk: norsk
Pris: 350/450 kr
KJØP


Nærværet av framtidig kunnskap er bok nr. 2 i bildebokserien The Untold series. Denne serien har vakse ut frå The Transparent serie, der boktittelen og det visuelle innhaldet lagar eit nytt rom. No er naturelementa bytta ut med ei fargereise. Bøkene er trykt i riso. Det gjer at alle sidene i bøkene får eit meir organisk uttrykk. Nummerert opplag, maksimum 80.

Sjå nokre bilde frå boka121b. THE PRESENCE OF FUTURE KNOWLEDGE 2022

Edition: 20 to 80
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Print: risoprint
Language: engelsk
Price: 350/450 kr
KJØP


The Presence of Future Knowledge is book no. 2 in the picture book series The Untold series. This series has grown out of The Transparent series, where the book titles and the visual content created a new space. Now the natural elements have been replaced with a journey of colour. The books are printed in riso. This means that all the pages in the books have a more organic expression. Numbered edition, maximum 80.

See some pages from the book120. OPPDAGINGANE AV DET Å VITA OG DET Å IKKJE-VITA 2022

Opplag: 20 til 80
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Trykk: risoprint
Språk: norsk
Pris: 350/450 kr
KJØP

Oppdaginga av det å vita og det å ikkje-vita
er bok nr. 1 i bildebokserien The Untold series. Denne serien har vakse ut frå The Transparent serie, der boktittelen og det visuelle innhaldet lagar eit nytt rom. No er naturelementa bytta ut med ei fargereise. Bøkene er trykt i riso. Det gjer at alle sidene i bøkene får eit meir organisk uttrykk. Nummerert opplag, maksimum 80.

Sjå nokre bilde frå boka120b. THE DISCOVERIES OF KNOWING AND NOT-KNOWING 2022

Edition: 20 to 80
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Print: risoprint
Language: engelsk
Price: 350/450 kr
KJØP

The Discoveries of Knowing and Not-Knowing is book no. 1 in the picture book series The Untold series. This series has grown out of The Transparent series, where the book titles and the visual content created a new space. Now the natural elements have been replaced with a journey of colour. The books are printed in riso. This means that all the pages in the books have a more organic expression. Numbered edition, maximum 80.

See some pages from the book119. THE EMBRACEMENT OF VANISHING EXPLANATIONS 2022

Opplag: 170
Antal sider: 20
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: engelsk
Pris: 400/450 kr
KJØP


The Embracement of Vanishing Explanations er bok nummer 12 i bildebokserien The Transparent series. Ulike foto av lett snøkledde fjell er vist gjennom boka. Fotografia er trykt på kalkerpapir, slik at de ulike bilda glir i kvarandre. Titlane på bøkene i denne serien har mykje slektskap til tekstar frå bøkene med kompakt innhald. Serien starta samstundes som boka Som kom ut. Alle bøkene i serien er innbunde for hand , signert og nummerert.

The Embracement of Vanishing Explanations is book number 12 in the picture book series The Transparent series. Various photos of lightly snow-capped mountains are shown throughout the book.. The photograph is printed on tracing paper, so that the different images slide into each other. The titles of the books in this series are very similar to texts from the books with compact content. The series started at the same time as the book As was published.  All the books in the series are bound by hand, signed and numbered.

Sjå nokre bilde frå boka / see some pages from the book


118. THE MUTUAL UNDERSTANDING OF TRUST AND WEALTH 2022

Opplag: 170
Antal sider: 24
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: engelsk
Pris: 400/450 kr
KJØP


The Mutual Understanding of Trust and Wealth er bok nummer 11 i bildebokserien The Transparent series. Ulike foto av nokre få grasstrå er vist gjennom boka. Stråa lagar enkle linjer mot den kvite bakgrunnen. Fotografia er trykt på kalkerpapir, slik at de ulike bilda glir i kvarandre. Titlane på bøkene i denne serien har mykje slektskap til tekstar frå bøkene med kompakt innhald. Serien starta samstundes som boka Som kom ut. Alle bøkene i serien er innbunde for hand, signert og nummerert.

The Mutual Understanding of Trust and Wealth is book number 11 in the picture book series The Transparent series. Various photos of a few blades of grass are shown throughout the book. The straws make simple lines against the white background.The photograph is printed on tracing paper, so that the different images slide into each other. The titles of the books in this series are very similar to texts from the books with compact content. The series started at the same time as the book As was published.  All the books in the series are bound by hand, signed and numbered.

Sjå nokre bilde frå boka / see some pages from the book


117. THE ARRIVAL OF GENEROSITY AND FRAGILITY 2022

Opplag: 170
Antal sider: 16
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: engelsk
Pris: 400/450 kr
KJØP


The Arrival of Generosity and Fragility er bok nummer 10 i bildebokserien The Transparent series. Ulike foto av rennande vatn er vist gjennom boka. Fotoa er Fotografia er trykt på kalkerpapir, slik at de ulike bilda glir i kvarandre. Titlane på bøkene i denne serien har mykje slektskap til tekstar frå bøkene med kompakt innhald. Serien starta samstundes som boka Som kom ut. Alle bøkene i serien er innbunde for hand, signert og nummerert.

The Arrival of Generosity and Fragility is book number 10 in the picture book series The Transparent series. Various photos of running water are shown throughout the book. The photograph is printed on tracing paper, so that the different images slide into each other. The titles of the books in this series are very similar to texts from the books with compact content. The series started at the same time as the book As was published. All the books in the series are bound by hand, signed and numbered.

Sjå nokre bilde frå boka / see some pages from the book


116. THE ILLUMINATION OF FUTURE DREAMS 2022

Opplag: 170
Antal sider: 20
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: engelsk
Pris: 400/450 kr
KJØP


The illumination of Future Dreams er bok nummer 9 i bildebokserien The Transparent series. Foto av maur er vist gjennom boka. På dei fyrste sidene er det berre 2-3 maur. Etterkvart aukar antalet, og det myldrar mot slutten. Fotografia er trykt på kalkerpapir, slik at de ulike bilda glir i kvarandre. Titlane på bøkene i denne serien har mykje slektskap til tekstar frå bøkene med kompakt innhald. Serien starta samstundes som boka Som kom ut. Alle bøkene i serien er innbunde for hand, signert og nummerert.

The illumination of Future Dreams is book number 9 in the picture book series The Transparent series. Photo of ants is shown throughout the book. On the first pages there are only 2-3 ants. Gradually the number increases, and there are many towards the end. The photograph is printed on tracing paper, so that the different images slide into each other. The titles of the books in this series are very similar to texts from the books with compact content. The series started at the same time as the book As was published. All the books in the series are bound by hand, signed and numbered.

Sjå nokre bilde frå boka / see some pages from the book115. THE SPEECHES ON KINDNESS 2021

Opplag: 170
Antal sider: 20
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: engelsk
Pris: 400/450 kr
KJØP


The Speeches on Kindness er bok nummer 8 i bildebokserien The Transparent series. Ulike foto av strå er vist gjennom boka. Fotografia er trykt på kalkerpapir, slik at de ulike bilda glir i kvarandre. Titlane på bøkene i denne serien har mykje slektskap til tekstar frå bøkene med kompakt innhald. Serien starta samstundes som boka Som kom ut. Alle bøkene i serien er innbunde for hand, signert og nummerert.

The Speeches on Kindness is book number 8 in the picture book series The Transparent series. Different photos of straw are shown throughout the book. The photograph is printed on tracing paper, so that the different images slide into each other. The titles of the books in this series are very similar to texts from the books with compact content. The series started at the same time as the book As was published. All the books in the series are bound by hand, signed and numbered.

Sjå nokre bilde frå boka / see some pages from the book114. THE MATERIALIZATION OF FUTURE IDEAS 2021

Opplag: 170
Antal sider: 20
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: engelsk
Pris: 400/450 kr
KJØP


The Materialization of Future Ideas er bok nummer 7 i bildebokserien The Transparent series. Ulike foto av vatn/vatndråpar er vist gjennom boka. Fotografia er trykt på kalkerpapir, slik at de ulike bilda glir i kvarandre. Titlane på bøkene i denne serien har mykje slektskap til tekstar frå bøkene med kompakt innhald. Serien starta samstundes som boka Som kom ut. Alle bøkene i serien er innbunde for hand , signert og nummerert.

The Materialization of Future Ideas is book number 7 in the picture book series The Transparent series. Different photos of one straw are shown throughout the book. The photograph is printed on tracing paper, so that the different images slide into each other. The titles of the books in this series are very similar to texts from the books with compact content. The series started at the same time as the book As was published. All the books in the series are bound by hand, signed and numbered.

Sjå nokre bilde frå boka / see some pages from the book113. THE INVESTIGATION ON KNOWLEDGE 2021

Opplag: 170
Antal sider: 20
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: engelsk
Pris: 400/450 kr
KJØP


The Investigation on  Knowledge er bok nummer 6 i billedbokserien The Transparent series. Ulike foto av frø er vist gjennom boka. Fotografia er trykt på kalkerpapir, slik at de ulike steinane glir litt i hverandre. Titlane på bøkene i denne serien har mykje slektskap til tekstar frå bøkene med kompakt innhald. Serien starta samstundes som boka Som kom ut. Alle bøkene i serien er innbundet for hand, signert og nummerert.

The Investigation on  Knowledge is book number 6 in the picture book series The Transparent series. Various photos of seeds are shown throughout the book. The photograph is printed on tracing paper, so that the different stones slide a little into each other. The titles of the books in this series are very similar to texts from the books with compact content. The series started at the same time as the book As was published. All the books in the series are bound by hand, signed and numbered.

Sjå nokre bilde frå boka / see some pages from the book112. THE ANATOMY OF COMMUNICATION 2021

Opplag: 170
Antal sider: 20
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: engelsk
Pris: 400/450 kr
KJØP/BUY

The Anatomy of  Communication er bok nummer 5 i billedbokserien The Transparent series. Ulike negative foto av Deep Field er vist gjennom boka. Fotografia er trykt på kalkerpapir, slik at de ulike steinane glir litt i hverandre. Titlane på bøkene i denne serien har mykje slektskap til tekstar frå bøkene med kompakt innhald. Serien starta samstundes som boka Som kom ut. Alle bøkene i serien er innbundet for hand, signert og nummerert.

The Anatomy of  Communication is book number 5 in the picture book series The Transparent series. Various negative photos of Deep Field are shown throughout the book. The photograph is printed on tracing paper, so that the different stones slide a little into each other. The titles of the books in this series are very similar to texts from the books with compact content. The series started at the same time as the book As was published. All the books in the series are bound by hand, signed and numbered.

Sjå nokre bilde frå boka / see some pages from the book111. EIN STEIN OG INGENTING 2021

Opplag: 300
Antal sider: 128
Format: 13,5 x 12
Trykk: print
Språk: norsk
Pris: 350 kr
KJØP

Ei ny samling med korte eksistensielle, poetiske, surrealistiske og til tider humoristiske tekstar. Tekstane er i slekt med tidlegare tekstsamlingar der fjell, steinar, røynda, bamsemumsar, Gud, ingenting og mykje anna dukkar viser seg.

Les nokre tekstar110. THE MEMORY CONVERSATIONS 2021

Opplag: 170
Antal sider: 20
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: engelsk
Pris: 400/450 kr
KJØP/BUY

The Memory Conversations er bok nummer 4 i billedbokserien The Transparent series. Ulike foto av hår er vist gjennom boka. Fotografia er trykt på kalkerpapir, slik at de ulike fotoa glir litt i hverandre. Fotoa er av håra frå The Hair Collection (2009 – 2019). Sjå boka The Hair Collection (2019). Titlane på bøkene i denne serien har mykje slektskap til tekstar frå bøkene med kompakt innhald. Serien starta samstundes som boka Som kom ut. Alle bøkene i serien er innbundet for hand, signert og nummerert.

The Memory Conversations is book number 4 in the picture book series The Transparent series. Various photos of hair are shown throughout the book. The photograph is printed on tracing paper, so the different photos slide a little into each other. The photo is of hair from The Hair Collection (2009 - 2019). See the book The Hair Collection (2019). The titles of the books in this series are very similar to texts from the books with compact content. The series started at the same time as the book As was published. All the books in the series are bound by hand, signed and numbered.

Sjå nokre bilde frå boka / see some pages from the book


109. THE NEARLY INVISIBLE LANGUAGE 2021

Opplag: 170
Antal sider: 20
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: engelsk
Pris: 400/450 kr
KJØP/BUY

The Nearly Invisible Language er bok nummer 3 i billedbokserien The Transparent series. Ulike foto av små runde steinar er vist gjennom boka. Fotografia er trykt på kalkerpapir, slik at de ulike steinane glir litt i hverandre. Titlane på bøkene i denne serien har mykje slektskap til tekstar frå bøkene med kompakt innhald. Serien starta samstundes som boka Som kom ut. Alle bøkene i serien er innbundet for hand, signert og nummerert.

The Nearly Invisible Language is book number 3 in the picture book series The Transparent series. Various photos of small round stones are shown throughout the book. The photograph is printed on tracing paper, so that the different stones slide a little into each other. The titles of the books in this series are very similar to texts from the books with compact content. The series started at the same time as the book As was published. All the books in the series are bound by hand, signed and numbered.

Sjå nokre bilde frå boka / see some pages from the book108. SOM 2020

Opplag: 300
Antal sider: 120
Format: 13,5 x 12
Trykk: print
Språk: norsk
Pris: 350 kr
KJØP

Som er ei bok med tekstar på berre ein setning, der alle setningane byrjar med: På same viset som ...  Kvar setning er ein samanstilling av to setningar. - På same viset som verkeleg meining berre kan visa seg når all meining er borte, er lyset som går gjennom flugevengen, fluga si reise. Boka har fellestrekk med tidlegare tekstsamlingar som Og (2001), Møte (2001) og Eg er (2009). Alle desse bøkene har Det kompakte som grunntone.

Les nokre tekstar108b. AS 2020

Edition: 200
Pages: 120
Format: 13,5 x 12
Print: print
Language: english
Price: 350 kr
BUY

As is a book with texts of only one sentence, where all the sentences start with: In the same way as ... Each sentence is a compilation of two sentences. In the same way as true meaning can only appear when all meaning is gone, the light that passes through the wing of the fly is the fly's journey. The book has common features with previous text collections such as And (2001) and I am (2009). All of these books have The Compact as their basic tone.

Read some texts


107. THE CONSEQUENCE OF COMMUNICATION 2021

Opplag: 170
Antal sider: 20
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: engelsk
Pris: 400/450 kr
KJØP/BUY

The Consequence of Communication er bok nummer 2 i bildebokserien The Transparent series. Ulike foto av gule blomster er vist gjennom boka. I byrjinga av boken er blomsten så vidt opna seg, og til slutt har blomsten opna seg helt opp. Fotografia er trykt på kalkerpapir, slik at de ulike bilda glir i kvarandre. Titlane på bøkene i denne serien har mykje slektskap til tekstar frå bøkene med kompakt innhald. Serien starta samstundes som boka Som kom ut. Alle bøkene i serien er innbunde for hand, signert og nummerert.

The Consequence of Communication is book number 2 in the picture book series The Transparent series. Various photos of yellow flowers are shown throughout the book. At the beginning of the book, the flower has just opened, and finally the flower has opened up completely. The photograph is printed on tracing paper, so that the different images slide a little into each other. The titles of the books in this series are very similar to texts from the books with compact content. The series started at the same time as the book As was published.All the books in the series are bound by hand, signed and numbered.

Sjå nokre bilde frå boka / see some pages from the book106. THE HUMBLE LECTURES 2021

Opplag: 170
Antal sider: 24
Format: 14,5 x 14,5
Trykk: offset
Språk: engelsk
Pris: 400/450 kr
KJØP/BUY

The Humble Lectures er bok nummer 1 i bildebokserien The Transparent series. Ulike foto av eitt strå er vist gjennom boka. Fotografia er trykt på kalkerpapir, slik at de ulike bilda glir i kvarandre. Titlane på bøkene i denne serien har mykje slektskap til tekstar frå bøkene med kompakt innhald. Serien starta samstundes som boka Som kom ut. Alle bøkene i serien er innbunde for hand, signert og nummerert.

The Humble Lectures is book number 1 in the picture book series The Transparent series. Different photos of one straw are shown throughout the book. The photograph is printed on tracing paper, so that the different images slide into each other. The titles of the books in this series are very similar to texts from the books with compact content. The series started at the same time as the book As was published. All the books in the series are bound by hand, signed and numbered.

Sjå nokre bilde frå boka / see some pages from the book105. OM OM MED GUNNAR DANBOLT 2020

Opplag: 800
Antal sider: 176
Format: 17 x 17
Trykk: offset
Språk: norsk/engelsk
Pris: 300 kr
KJØP

Boka inneheld to tekstar. Ein tekst av Kurt Johannessen. Han fortel om sine erfaringar i arbeidet med Om noko-bøkene. Den andre teksten er av Gunnar Danbolt. Han har skreve ein tekst med utgangspunkt i performanceforedraget Om sjokoladekake. Boka er rikt illustrert med teikningar frå bokserien, og foto frå performanceforedrag.

Sjå nokre sider frå boka

104. EI ANNA ØVING 2020

Opplag: 150
Antal sider: 8
Format: 9 x 9
Trykk: print
Språk: norsk
Pris: 250 kr
KJØP

Ein liten multippel/bok i ein konvolutt av kalkerpapir. Boka inneheld ei øving og ein av rekvisittane for å kunne utføre øvinga. Boka signert og nummerert. Øvinga her er ein variant av øvinga i boka Ei øving.

Sjå nokre bilde frå boka

104b. ANOTHER EXERCISE 2020

Edition: 150
Pages: 8
Format: 9 x 9
Print: digital print
Language: english
Price: 250 kr
BUY

A small multiple / book in an envelope of tracing paper. The book contains an exercise and one of the props to be able to perform the exercise. The book is signed and numbered. The exercise here is a variant of the exercise in the book An Exercise.

See some pages from the book

103. EI ØVING 2020

Opplag: 150
Antal sider: 8
Format: 9 x 9
Trykk: print
Språk: norsk
Pris: 250 kr
KJØP

Ein liten multippel/bok i ein konvolutt av kalkerpapir. Boka inneheld ei øving og ein av rekvisittane for å kunne utføre øvinga. Boka signert og nummerert.

Sjå nokre bilde frå boka

103b. AN EXERCISE 2020

Edition: 150
Pages: 8
Format: 9 x 9
Print: digital print
Language: english
Price: 250 kr
BUY

A small multiple / book in an envelope of tracing paper. The book contains an exercise and one of the props to be able to perform the exercise. The book is signed and numbered. The exercise here is a variant of the exercise in the book Another Exercise.

See some pages from the book

102. OM ALTET 2020

Opplag: 1200
Antal sider: 272
Format: 12 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 280 kr
KJØP

Om altet er den nittande og siste boka i Om-noko serien. Den er som ein indeks over meir eller mindre kjende og ukjende omgrep som er nytta i bøkene. Mange nye ord er kome til og mange ord har fått nytt eller skjerpa innhald og bruk. Denne boka er ei samling av mange av dei omgrepa eg har funne og nytta på vegen. Om altet er ikkje ein indeks som reiser frå a til å. Det er ei forteljing som går frå ein til altet til notid, til rørsler og endring, til konstruksjonar, tankar og om. Boka er kjøpt inn gjennom innkjøpsordninga til Norsk kulturråd.

Innhald
Ein og altet
Pust og rørslene
Notid
Konstruert tid
Det å observera
Tankane og konstruksjonane

Sjå nokre sider frå boka

102b. ABOUT THE EVERYTHING 2020

Edition: 600
Pages: 272
Format: 12 x 12
Print: offset
Language: english
Price: 280 kr
BUY

This present book is a collection of the concepts I have found and used along the way. ABOUT THE EVERYTHING is not an index from A to Z. It is a story that ranges from one to the everything to the present, to movements and change, to constructions, thoughts and about.

Contents
One and the everything
Breath and the movements
The present
Constructed time
Observing
The thoughts and the constructions

See some pages from the book

101. OG FJELLET OG TREET OG 2019

Opplag: 500
Antal sider: 160
Format: 13,5 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 350 kr
KJØP

Og fjellet og treet og er bok nr. 5 i det som etter kvart er blitt ein serie. Tekstane er korte, eksistensielle, poetiske, surrealistiske og til tider humoristiske, som i dei andre bøkene. Den fyrste boka, Og steinen og fjellet og, kom ut i 2012.

Les nokre tekstar

100. THE HAIR COLLECTION 2019

Opplag: 1000
Antal sider: 304
Format: 14 x 20
Trykk: offset
Språk: engelsk
Pris: 350 kr
KJØP/BUY

The hair collection var eit innsamlingsarbeid som strekte seg over 10 år. Mange gav eitt hår til samlinga. Alle håra er samla og er saman. Dei som gav hår gav og informasjon om seg sjølv:
Namn på givar/på kven håret har grodd
Føde år/året då håret kom inn i tida
Fødeland/ landet der håret kom inn i verda
Dato då håret forlét givaren, for å bli saman med dei andre håra i The Hair Collection
Landet givaren var i då håret forlét givaren for å bli saman med dei andre håra i The Hair Collection
Boka det Hair Collection inneheld denne informasjonen om alle givarane, og litt informasjon om prosjektet. Bok har berre engelsk tekst.

More about the project

Sjå nokre bilde frå boka

99. OM KONSTRUKSJONANE 2019

Opplag: 600
Antal sider: 224
Format: 12 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 280 kr
KJØP

I 2016 kom boka Om røynda og konstruksjonane. Den viste korleis primærkonstruksjonen, konstruert tid, var den konstruksjonen alle konstruksjonar vaks ut frå. No ser me at det er tre ulike konstruksjonar: oppskriftskonstruksjonar, rørslekonstruksjonar og konstruksjonskonstruksjonar. Dei to fyrste har ein interesse for røynda og ein interesse for å verkeleggjera seg i røynda. Konstruksjonskonstruksjonane arbeider meir innover i konstruksjonshinna. Konstruksjonskonstruksjonane er mest opptekne av seg sjølv. Mange av dei meiner til og med at dei klarar seg best utan røynda. Dei meiner dei klarar seg godt utan den kaotiske, upresise og planlause røynda.

Sjå nokre bilde frå boka

98. OM MENNESKA 2019

Opplag: 600
Antal sider: 200
Format: 12 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 280 kr
KJØP

Menneska har sitt det omkring på ein pitte pitte pitte liten blå prikk, som eigentleg er ei blå kule. Det er ganske mange menneske på denne pitte pitte pitte litle prikken og dei er kanskje det mest komplekse om lag no på denne prikken. Menneska er komplekse einar som kan konstruere og klumpe på eit komplekst vis. Boka «Om menneska» er bok nr. 17 i serien «Om noko». «Om menneska» er ein naturleg fortsetting til «Om sjokoladekake». Det viste seg at menneska stod bak sjokoladekakekonstruksjonen og dei var ein viktig brikke i klumpinga av sjokoladekaka. Sjokoladekaker er berre ein av mange mange konstruerte einar menneska kan klumpa. Menneska er veldig gode å konstruere, å klumpe og ikkje minst å klumse.

Sjå nokre bilde frå boka

97. OG STEINEN OG TREET OG 2018

Opplag: 500
Antal sider: 160
Format: 13,5 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 350 kr
KJØP

Dette er ei samling med nye, korte tekstar. Boka er den fjerde samlinga med tekstar med liknande tittel. Og fjellet og frøet og(2017), Og steinen og frøet og (2015) og Og steinen og fjellet og (2012) er dei andre bøkene. Mange av tekstane er inspirerte av undersøkingane frå Om noko-serien: Mange av tekstane heng litt saman med andre tekstar i boka ved at forteljinga blir lengre, fortset i fleire kapittel eller møtes på anna vis. Frø, steinar, tre og fjell er noko som går igjen i mange tekstar.

Les nokre tekstar

96. DET GJENNOMSKINLEGE 2018

Opplag: 95
Antal sider: 24
Format:13 x 13
Trykk: boktrykk/letterpress
Språk: norsk
Pris: 1000 kr
KJØP

Det gjennomskinlege er ei lita bok produsert i eit mindre opplag, signert og nummerert. Svake trykk av ti gamle barneportrett er trykt på transperent folie. Ein ser alle portretta samansmelta når boka er ligg uopna. Når ein blar i boka, vil ein svakt kunne sjå dei eiskilde andleta. Alle fotoa er henta frå 1940-talet.

Sjå nokre bilde frå boka

96b. DET GJENNOMSKINLEGE 2018

Opplag: ca 120
Antal sider: 26
Format:16,5 x 13
Trykk: boktrykk/letterpress
Språk: norsk
Pris: 600 kr
KJØP

Det gjennomskinlege er ei lita bok produsert i eit mindre opplag, signert og nummerert. Svake trykk av ti gamle barneportrett er trykt på lys grått papir. Alle fotoa er henta frå 1940-talet.

Sjå nokre bilde frå boka95. KURT JOHANNESSEN 2007-2017 2018

Opplag: 1200
Antal sider: 408
Format: 20 x 26
Trykk: offset
Språk: norsk/engelsk
Pris: 400 kr
KJØP

Rik presentasjon av Kurt Johannessen sitt arbeid dei siste 11 åra, med fokus på performance. Tekst av Gunnar Danbolt og samtale mellom Helga-Marie Nordby og Kurt Johannessen.

94. OM SJOKOLADEKAKE 2018

Opplag: 1600
Antal sider: 240
Format: 12 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 280 kr
KJØP

Om sjokoladekake er bok nr. 16 i serien Om noko. Den er ein vidareføring av ”Om tida si oppgåve”. ”Om tida si oppgåve” ser på endringar og konsekvensar frå tida sin inngang og litt inn i framtidige notider. Den same forteljinga finn ein i Om sjokoladekake, men her med sjokoladekaka som sentrum. Tida før sjokoladekake, Sjokoladekaka sitt nullpunkt og tida med sjokoladekake blir presentert. Sjokoladekaka sin inngang i tida er eit resultat av ein spesifikk kompleks klumping. Kvifor er det her, og kva planer har den for notida og framtidige notider. Dette og mykje anna sjokoladekakeeksistensialisme finn ein i ”Om sjokoladekake”

Sjå nokre bilde frå boka

94b. ABOUT CHOCOLATE CAKE 2018

Edition: 800
Pages: 240
Format: 12 x 12
Print: offset
Language: english
Price: 280 kr
BUY

xx

See some pictures from the book

© 2022 Kurt Johannessen