MENY
- Welcome
- Kontakt/Contact
- Bøker/Books 1984-2003
- Bøker/Books 2004-2011
- Bøker/Books 2012-2017
- Bøker/Books 2018-2022
- Bøker/Books 2023-2024
- Andre bøker
- Tinging/Order books
- Performance 1982-1994
- Performance 1995-2003
- Performance 2004-2008
- Performance 2009-2011
- Performance 2012-2014
- Performance 2015-2017

- Performance 2018-2022
- Performance 2023-2024
- Utstillingar prosjekt
- Teikning foto trykk
- Public works
- Video
- Om video
- Sound
- Tekstar og kritikkar
- Lenker
- CV norsk
- CV english
BØKER 2023-2024

øyvind og øyvindplanen (2024)
øyvind and the øyvind-plan (2024)
såpeboblestrategien (2024)
the soap bubble strategy (2024)
det ein pustar (2024)
that which one breathes (2024)
røynda og forteljingane (2024)
the reality and the stories (2024)
om tankane og fortidsrommet (2024)
about thoughts and the past space of time (2024)
rommet mellom det gjevmilde og det gløymde
(2024)
the space between generosity and the forgotten (2024)
overflata til minnet og venleiken til ingenting (2024)
the surface of memory and the beauty of nithingness (2024)
dei tapte historiene om meining og fuglesong
(2023)
the lost stories of meaning and birdsong (2023)
havet av framtidige underverk (2023)
the ocean of future wonders (2023)
forklaringane sine endelause avgrensingar
(2023)
the endless limitations of explanations (2023)
samtalene om håp og elefantar (2023)
the Conversations on Hope and Elephants (2023)
preludium 2
(2023)
elva med kviskrande idear
(2023)
the river of whispering ideas (2023)
den naudsynte rekonstruksjonen av meining (2023)
the necessary reconstruction of meaning (2023)
andre andre andre andre øvingar
(2023)
andre andre andre andre øvingar (2023)
other other other other exercises (2023)


 

Litt om mitt arbeid med bøker:
Eg har laga bøker sidan 1984. Alle mine bøker gir eg ut sjølv på eige forlag. Forlaget heiter Zeth Forlag. Namnet kjem frå performancen Zeth (1993), og boka Zeth (1996). Eg arbeider både visuelt og tekstbasert. Som oftast er bøkene enten tekstbasert eller visuelle, men i nokre tilfelle er det ein miks. Mange av bøkene inneheld korte tekstar, heilt ned til berre to ord. Fairy-tale (1985) har berre ein setning med 20 illustrasjonar. Pust (2006) har to setningar som blir gjenteke gjennom heile boka, medan Eg er ein frosk (2007) har ein setning som veks til noko langt,  kompleks og surrealistisk. Øvingar (1994) er ein overlegen bestselgjar. I 1985 laga eg to bøker som er grunnlaget for måten eg arbeider med tekst på, And Visible Words and og Walking Frog and Ghostjokes. Desse bøkene er på mange vis dei viktigaste bøkene eg har laga. I 1997 laga eg boka 23 Farger, og i 2001 laga eg boka Og. Desse tykkjer eg sjølv er dei mest poetiske eg har laga. Evolusjon (2002) er kanskje den vakraste boka så langt. I 2005 laga eg boka Fotball med meir, som er desidert noko av det raraste eg har vore inni. Boka førde meg dessutan inn i kaos og kompleksitet, og med det ein ny måte å arbeide på. Dette arbeidet førde meg til Eg er ein frosk (2007) og Hendinga (2009). Sjølv om kompleksitet til tider fører til mange ord, kan det og føre til få ord: Eg er (2009). Under finn du mange linkar til tekst og bilde frå min bokproduksjon. Bøkene kan tingast direkte frå meg, signert og fritt tilsendt. Eller du finn eit lite utval av mine bøker hos desse forhandlarane.


 

About my work with books.
I have been publishing books since 1984. All of my books I publish independently through my own publisher, Zeth. The name comes from my performance Zeth (1993), and the book Zeth (1996). I work with both text and images. Most often my books are either text-based or image-based, but in some cases they contain both mediums. Many of my books consist of very few sentences, right down to just a pair of words. Fairy-tale (1985) consists of a single sentence with 20 illustrations. Breath (2006) has two sentences that are repeated over and over again throughout the entire book, whereas I am a Frog (2007) has just one sentence that grows and grows into a long, complicated and surreal story. Exercises (1994) is my all-time bestseller. In 1985 I published two books that formed the basis for how I work with text: And Visible Words and, and Walking Frog and Ghostjokes. These books are in the way the most important books I have made. In 1997 I made the book, 23 Colours, and in 2001 I made the book, And. These books are probably the most poetic books I have made. Evolution (2002) is possibly the most beautiful book I have made to date. In 2005 I published the book, Football and More,  which is undoubtedly some of the strangest work I have ever done. The process of creating this book led me into a deeply chaotic and complex world, which in turn has given me a new way of working. This experience led me to write I am a Frog (2007) and The Happening (2009). And whilst complexity can lead to a lot of words, it can also lead to a very few words: I am (2009). The following are links to text and images from my book production. All books can be purchased directly from me, signed and with low postage cost, from ordering outside Norway. Or you can also find a selection of my books from these distributors.


139. ØYVIND OG ØYVINDPLANEN 2024

Opplag: 500
Antal sider: 32
Format: 11 x 15
Trykk: digitaltrykk
Språk: norsk
Pris: 170 kr
KJØP

Øyvind og Øyvindplanen er bok nr. 4 i Pitte litt-serien. Boka tar for seg Øyvind og planen hans i møte med røynda. Det viser seg at det er mange andre planar der ute og ikkje minst inni Øyvind. Mange av desse andre planane kan ha motstridande retning i høve til Øyvindplanen, eller kanskje berre nokre få av dei andre planane er i utakt med Øyvindplanen. Uansett kan det føre til at noko ikkje går etter ein eller annan plan.

Sjå nokre bilde frå boka139b. ØYVIND AND THE ØYVIND-PLAN 2024

Edition: 300
Pages: 32
Format: 11 x 15
Print: digital print
Language: english
Price: 170 kr
KJØP

Øyvind and the Øyvind-Plan is book no. 4 in The Teeny Tiny series. The book deals with Øyvind and his plan in the face of the reality. It turns out that there are many other plans out there and not least within Øyvind. Many of these other plans may have conflicting directions in relation to the Øyvind-Plan, or perhaps only a few of the other plans are out of step with the Øyvind-Plan. In any case, it can lead to something not going according to plan.

See some pictures from the book138. SÅPEBOBLESTRATEGIEN 2024

Opplag: 500
Antal sider: 32
Format: 11 x 15
Trykk: digitaltrykk
Språk: norsk
Pris: 170 kr
KJØP

Såpeboblestrategien er bok nr. 3 i Pitte litt-serien. Boka tar utgangspunkt i materiale frå performanceforedraget Såpebobla sitt forsvinningsnummer frå 2007. Saman med erfaringane frå bokserien Om-noko, kan ein sjå på såpebobla sin innpust og utpust med nye auge. Ein finn då ein strategi som kan få store positive konsekvensar for dei som er villig til å ta den innover seg, som igjen kan føra til samfunnsmessige omveltingar dersom mange ser denne nye måten å ta inn informasjon frå altet.


Sjå nokre bilde frå boka138b. THE SOAP BUBBLE STRATEGY 2024

Edition: 300
Pages: 32
Format: 11 x 15
Print: digital print
Language: english
Price: 170 kr
KJØP

The Soap Bubble Strategy is book no. 3 in The Teeny Tiny series. The book is based on material from the performancelecture The Disappearance of the Soap Bubble (2007). Together with the experiences from the About Something series, one can look at the soap bubble breathing in and breathing out with new eyes. A strategy can then be found that can have major positive consequences for those who are willing to internalize it, which in turn can lead to societal upheavals if many people see this new way of taking in information from everything.

See some pictures from the book137. DET EIN PUSTAR 2024

Opplag: 500
Antal sider: 32
Format: 11 x 15
Trykk: digitaltrykk
Språk: norsk
Pris: 170 kr
KJØP

Det ein pustar er bok nr. 2 i Pitte litt-serien. På same vis som Røynda og forteljingane går Det ein pustar inn i essensen frå Om noko-bøkene. Samstundes kunne ikkje Det ein pustar eksistert utan boka Om pust (2013). Om pust er fundamentet i Om noko-serien og har innverknad på mange av Kurt Johannessen sine arbeider.

Sjå nokre bilde frå boka137b. THAT WHICH ONE BREATHES 2024

Edition: 300
Pages: 32
Format: 11 x 15
Print: digital print
Language: english
Price: 170 kr
KJØP

That Which One Breathes is book no. 2 in The Teeny tiny series. In the same way as The Reality and the Stories goes That Which One Breathes into the essence of the About Something books. At the same time, That Which One Breathes could not exist without the book About Breath (2013). About Breath is the foundation of the About Something series and has an impact on many of Kurt Johannessen's works.

See some pictures from the book


136. RØYNDA OG FORTELJINGANE 2024

Opplag: 500
Antal sider: 32
Format: 11 x 15
Trykk: digitaltrykk
Språk: norsk
Pris: 170 kr
KJØP

Røynda og forteljingane er den fyrste boka i Pitte litt-serien. Denne boka presenterer det essensielle frå Om noko-serien (2011-2024). Pitte litt serien har på mange vis vakse ut frå Om-prosjektet og nokre har både visuelle og innhaldsmessige element i seg frå Om noko-bøkene.

Sjå nokre bilde frå boka


136b. THE REALITY AND THE STORIES 2024

Edition: 300
Pages: 32
Format: 11 x 15
Print: digital print
Language: english
Price: 170 kr
KJØP

The Reality and the Stories is the first book in The Teeny tiny series. The Reality and the stories presents the essentials from the About Something series (2011-2024). The Teeny Tiny series has in many ways grown out of the About project and some have both visual and content elements in them from the About Something books.

See some pictures from the book135. OM TANKANE OG FORTIDSROMMET 2024

Opplag: 1200
Antal sider: 112
Format: 12 x 12
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 250 kr
KJØP

Om tankane og fortidsrommet er bok nr. 20 i Om noko-serien. Den er ein oppfølgjar til boka Om tankar (2013). Samstundes har denne boka tatt til seg mykje av undersøkingane frå dei andre Om noko-bøkene. Boka handlar om Tankane si reise til og frå fortidsrommet og korleis tankane har ulike strategiar for samle informasjon i fortidsrommet. Ulike omgrep som gjennomtenkt, tankesugar, tankeryggesekk, tankepukkel, tankepolering mm er godt belyst i denne boka.


Sjå nokre bilde frå boka135b. ABOUT THOUGHTS AND THE PAST SPACE OF TIME 2024

Edition: 500
Pages: 112
Format: 12 x 12
Print: offset
Language: english
Price: 250 kr
KJØP

About Thoughts and Past Space of Time is book no. 20 in the About Something series. It is a sequel to the book About Thoughts (2013). At the same time, this book has adopted much of the research from the other About Something books. The book is about the thoughts' journey to and from the past and how thoughts have different strategies for gathering information in the past. Various terms such as well-thought-out, thought-sucker, thought-backpack, thought-hump, thought-polishing etc. are well explained in this book.

See some pictures from the book134. ROMMET MELLOM DET GJEVMILDE OG DET GLØYMDE 2024

Opplag: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Trykk: risoprint
Språk: norsk
Pris: 350/450 kr
KJØP

Rommet mellom det gjevmilde og det gløymde er bok nr. 12 i bildebokserien The Untold series. Denne serien har vakse ut frå The Transparent serie, der boktittelen og det visuelle innhaldet lagar eit nytt rom. No er naturelementa bytta ut med ei fargereise. Bøkene er trykt i riso. Det gjer at alle sidene i bøkene får eit meir organisk uttrykk. Nummerert opplag, maksimum 80.

Sjå nokre bilde frå boka134B. THE SPACE BETWEEN GENEROSITY AND THE FORGOTTEN 2024

Edition: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Print: risoprint
Language: engelsk
Price: 350/450 kr
KJØP


The Space Between Generosity and the Forgotten is book no. 12 in the picture book series The Untold series. This series has grown out of The Transparent series, where the book titles and the visual content created a new space. Now the natural elements have been replaced with a journey of colour. The books are printed in riso. This means that all the pages in the books have a more organic expression. Numbered edition, maximum 80.

See some pages from the book133. OVERFLATA TIL MINNET OG VENLEIKEN TIL INGENTING 2024

Opplag: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Trykk: risoprint
Språk: norsk
Pris: 350/450 kr
KJØP


Overflata til minnet og venleiken til ingenting er bok nr. 11 i bildebokserien The Untold series. Denne serien har vakse ut frå The Transparent serie, der boktittelen og det visuelle innhaldet lagar eit nytt rom. No er naturelementa bytta ut med ei fargereise. Bøkene er trykt i riso. Det gjer at alle sidene i bøkene får eit meir organisk uttrykk. Nummerert opplag, maksimum 80.

Sjå nokre bilde frå boka133B. THE SURFACE OF MEMORY AND THE BEAUTY OF NOTHINGNESS 2024

Edition: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Print: risoprint
Language: engelsk
Price: 350/450 kr
KJØP


The Surface of Memory and the Beauty of Nothingness is book no. 11 in the picture book series The Untold series. This series has grown out of The Transparent series, where the book titles and the visual content created a new space. Now the natural elements have been replaced with a journey of colour. The books are printed in riso. This means that all the pages in the books have a more organic expression. Numbered edition, maximum 80.

See some pages from the book132. DEI TAPTE HISTORIENE OM MEINING OG FUGLESONG 2023

Opplag: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Trykk: risoprint
Språk: norsk
Pris: 350/450 kr
KJØP


Dei tapte historiene om meining og fuglesong er bok nr. 10 i bildebokserien The Untold series. Denne serien har vakse ut frå The Transparent serie, der boktittelen og det visuelle innhaldet lagar eit nytt rom. No er naturelementa bytta ut med ei fargereise. Bøkene er trykt i riso. Det gjer at alle sidene i bøkene får eit meir organisk uttrykk. Nummerert opplag, maksimum 80.

Sjå nokre bilde frå boka132B. THE LOST STORIES OF MEANING AND BIRDSONG 2023

Edition: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Print: risoprint
Language: engelsk
Price: 350/450 kr
KJØP


The Lost Stories of Meaning and Birdsong is book no. 10 in the picture book series The Untold series. This series has grown out of The Transparent series, where the book titles and the visual content created a new space. Now the natural elements have been replaced with a journey of colour. The books are printed in riso. This means that all the pages in the books have a more organic expression. Numbered edition, maximum 80.

See some pages from the book131. HAVET AV FRAMTIDIGE UNDERVERK 2023

Opplag: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Trykk: risoprint
Språk: norsk
Pris: 350/450 kr
KJØP


Havet av framtidige underverk er bok nr. 9 i bildebokserien The Untold series. Denne serien har vakse ut frå The Transparent serie, der boktittelen og det visuelle innhaldet lagar eit nytt rom. No er naturelementa bytta ut med ei fargereise. Bøkene er trykt i riso. Det gjer at alle sidene i bøkene får eit meir organisk uttrykk. Nummerert opplag, maksimum 80.

Sjå nokre bilde frå boka131B. THE OCEAN OF FUTURE WONDERS 2023

Edition: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Print: risoprint
Language: engelsk
Price: 350/450 kr
KJØP


The Ocean of Future Wonders is book no. 9 in the picture book series The Untold series. This series has grown out of The Transparent series, where the book titles and the visual content created a new space. Now the natural elements have been replaced with a journey of colour. The books are printed in riso. This means that all the pages in the books have a more organic expression. Numbered edition, maximum 80.

See some pages from the book130. FORKLARINGANE SINE ENDELAUSE AVGRENSINGAR 2023

Opplag: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Trykk: risoprint
Språk: norsk
Pris: 350/450 kr
KJØP


Forklaringane sine endelause avgrensingar er bok nr. 8 i bildebokserien The Untold series. Denne serien har vakse ut frå The Transparent serie, der boktittelen og det visuelle innhaldet lagar eit nytt rom. No er naturelementa bytta ut med ei fargereise. Bøkene er trykt i riso. Det gjer at alle sidene i bøkene får eit meir organisk uttrykk. Nummerert opplag, maksimum 80.

Sjå nokre bilde frå boka130B. THE ENDLESS LIMITATIONS OF EXPLANATIONS 2023

Edition: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Print: risoprint
Language: engelsk
Price: 350/450 kr
KJØP


The Endless Limitations of Explanations is book no. 8 in the picture book series The Untold series. This series has grown out of The Transparent series, where the book titles and the visual content created a new space. Now the natural elements have been replaced with a journey of colour. The books are printed in riso. This means that all the pages in the books have a more organic expression. Numbered edition, maximum 80.

See some pages from the book129. SAMTALENE OM HÅP OG ELEFANTAR 2023

Opplag: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Trykk: risoprint
Språk: norsk
Pris: 350/450 kr
KJØP


Samtalene om håp og elefantar er bok nr. 7 i bildebokserien The Untold series. Denne serien har vakse ut frå The Transparent serie, der boktittelen og det visuelle innhaldet lagar eit nytt rom. No er naturelementa bytta ut med ei fargereise. Bøkene er trykt i riso. Det gjer at alle sidene i bøkene får eit meir organisk uttrykk. Nummerert opplag, maksimum 80.

Sjå nokre bilde frå boka129B. THE CONVERSATIONS ON HOPE AND ELEPHANTS 2023

Edition: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Print: risoprint
Language: engelsk
Price: 350/450 kr
KJØP


The Conversations on Hope and Elephants is book no. 7 in the picture book series The Untold series. This series has grown out of The Transparent series, where the book titles and the visual content created a new space. Now the natural elements have been replaced with a journey of colour. The books are printed in riso. This means that all the pages in the books have a more organic expression. Numbered edition, maximum 80.

See some pages from the book128. PRELUDIUM 2 2022

Opplag: 1000
Antal sider: 240
Format: 17 x 20,5
Trykk: offset
Språk: norsk/engelsk
Pris: 380 kr
KJØP


Boka er rikt illustrert med foto frå performancen Preludium 2 som vart vist i Dale kyrkje 2.-4. september 2022. Oppstartinga av arbeidet var innsamling av 495 glasvasar/glas som vart fylde med vatn og sett fram i midtgangen i kyrkja. Den tredje dagen vart det dropla litt farge i glasa. Namna til dei som lånte glas til prosjektet er ramsa opp i boka. Gunnar Danbolt har skrevet ein tekst om prosjektet. Norsk/engelsk.

The book is richly illustrated with photos from the performance Preludium 2, which was shown in Dale church 2-4. September 2022. The start of the work was the collection of 495 glass vases/glasses which were filled with water and displayed in the aisle of the church. On the third day, a little color dripped into the glass. The names of those who borrowed glass for the project are listed in the book. Gunnar Danbolt has written a text about the project. Norwegian / English.

Sjå nokre bilde frå boka127. ELVA MED KVISKRANDE IDEAR 2022

Opplag: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Trykk: risoprint
Språk: norsk
Pris: 350/450 kr
KJØP


Elva med kviskrande idear er bok nr. 6 i bildebokserien The Untold series. Denne serien har vakse ut frå The Transparent serie, der boktittelen og det visuelle innhaldet lagar eit nytt rom. No er naturelementa bytta ut med ei fargereise. Bøkene er trykt i riso. Det gjer at alle sidene i bøkene får eit meir organisk uttrykk. Nummerert opplag, maksimum 80.

Sjå nokre bilde frå boka127B. THE RIVER OF WHISPERING IDEAS 2023

Edition: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Print: risoprint
Language: engelsk
Price: 350/450 kr
KJØP


The River of Whispering Ideas is book no. 6 in the picture book series The Untold series. This series has grown out of The Transparent series, where the book titles and the visual content created a new space. Now the natural elements have been replaced with a journey of colour. The books are printed in riso. This means that all the pages in the books have a more organic expression. Numbered edition, maximum 80.

See some pages from the book126. DEN NAUDSYNTE REKONSTRUKSJONEN AV MEINING 2022

Opplag: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Trykk: risoprint
Språk: norsk
Pris: 350/450 kr
KJØP

Den naudsynte rekonstruksjonen av meining
er bok nr. 5 i bildebokserien The Untold series. Denne serien har vakse ut frå The Transparent serie, der boktittelen og det visuelle innhaldet lagar eit nytt rom. No er naturelementa bytta ut med ei fargereise. Bøkene er trykt i riso. Det gjer at alle sidene i bøkene får eit meir organisk uttrykk. Nummerert opplag, maksimum 80.

Sjå nokre bilde frå boka126B. THE NECESSARY RECONSTRUCTION OF MEANING 2023

Edition: 20+
Antal sider: 24
Format: 13,5 x 13
Print: risoprint
Language: engelsk
Price: 350/450 kr
KJØP


The Necessary Reconstruction of Meaning is book no. 5 in the picture book series The Untold series. This series has grown out of The Transparent series, where the book titles and the visual content created a new space. Now the natural elements have been replaced with a journey of colour. The books are printed in riso. This means that all the pages in the books have a more organic expression. Numbered edition, maximum 80.

See some pages from the book125. ANDRE ANDRE ANDRE ANDRE ØVINGAR 2023

Opplag: 1600
Antal sider: 128
Format: 10 x 10
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 160 kr
KJØP

Andre andre andre andre øvingar er bok nummer fem i serien. Den fyrste boka, Øvingar, kom i 1994. Andre andre andre andre øvingar held på mykje av det handlingsretta som me fann i Andre andre øvingar (2012), samstundes som undersøkingane av tid, rom og plassering i dei siste Om noko-bøkene har sett sine spor i denne boka – som i mykje anna arbeid i den siste tida. Boka er kjøpt inn gjennom innkjøpsordninga til Norsk kulturråd.

Tilbod ved kjøp av Andre andre andre øvingar

Les nokre tekstar

Sjå òg
Øvingar
Andre øvingar
Andre andre øvingar

Andre andre andre øvingar


125a. ANDRE ANDRE ANDRE ANDRE ØVINGAR 2023

INNBUNDEN UTGÅVE
Opplag: 1000
Antal sider: 128
Format: 10 x 10
Trykk: offset
Språk: norsk
Pris: 270 kr
KJØP


Andre andre andre andre øvingar er bok nummer fem i serien. Den fyrste boka, Øvingar, kom i 1994. Andre andre andre andre øvingar held på mykje av det handlingsretta som me fann i Andre andre øvingar (2012), samstundes som undersøkingane av tid, rom og plassering i dei siste Om noko-bøkene har sett sine spor i denne boka – som i mykje anna arbeid i den siste tida. Boka er kjøpt inn gjennom innkjøpsordninga til Norsk kulturråd.

Tilbod ved kjøp av Andre andre andre øvingar

Les nokre tekstar

Sjå òg
Øvingar
Andre øvingar
Andre andre øvingar

Andre andre andre øvingar


125b. OTHER OTHER OTHER OTHER EXERCISES 2023

Edition: 1000
Pages: 128
Format: 10 x 10
Print: offset
Language: english
Price: 160 kr
KJØP

Other Other Other Other Exercises is book number four in the series. The first book, Exercises, was published in 1994. Other Other Other Other Exercises engages in the same type of action-oriented activities we find in Other Other Exercises (2012). At the same time, the research into time, space and placement in the later About-Something books has also made its mark on this book – as it has in much of Kurt Johannessen’s recent works.

Read texts

See
Exercises
Other Exercises
Other Other Exercises

Other Other Other Exercises


© 2023 Kurt Johannessen